dnes je 17.6.2024

Input:

17/1985 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku

č. 17/1985 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. října 1984
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku
Dne 5. května 1981 byla v Praze podepsána smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Římě dne 26. června 1984.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 dnem 26. června 1984.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Chňoupek v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou
a
Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku
Československá socialistická republika a Italská republika,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku, se dohodly na dále uvedených ustanoveních:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech.
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu vybírané ve prospěch každého ze smluvních států, jeho nižších správních útvarů nebo územních korporací, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují daně, vybírané z příjmu nebo z části příjmu, včetně daní ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd placených podniky a daní z přírůstku hodnoty.
3. Současné daně, na které se smlouva vztahuje, jsou:
a)  v Československu:
1 - odvod ze zisku a daň ze zisku;
2 - daň ze mzdy;
3 - daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
4 - daň zemědělská
5 - daň z příjmu obyvatelstva;
6 - daň domovní
včetně jakékoli srážky u zdroje, jakékoli zálohy nebo platby předem na dně uvedené výše (dále nazývané „československá daň”);
b)  v Itálii:
1 - daň z příjmu fyzických osob (ľimposta sul reddito delle persone fysiche);
2 - daň z příjmu právnických osob (ľimposta sul reddito delle persone giuridiche);
3 - místní daň z příjmů (ľimposta locale sui redditi),
i když se tyto daně vybírají srážkou u zdroje (dále nazývané „italská daň”).
4. Tato smlouva se vztahuje také na daně stejného nebo podobného druhu, které budou vybírány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí významné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Ve smyslu této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Československo” označuje Československou
Nahrávám...
Nahrávám...