dnes je 28.9.2023

Input:

Daňové doklady - třetí země

27.4.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Daňové doklady – třetí země

Ing. Dagmar Fitříková


  • § 4 odst. 1 písm. n), § 7 odst. 3, § 9, § 10 až 10d a § 10k, § 26 až 35a, § 73 odst. 3, § 100, § 100a a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2009,

  • Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2006/98/ES a směrnice 2006/138ES (dále jen Směrnice),

  • Směrnice Rady 2010/45/EU, ze dne 13. července 2010, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES.


Osoba neusazená v tuzemsku

Za osobu neusazenou v tuzemsku se s účinností od 1. 1. 2013 považuje § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH osoba povinná k dani, která splňuje níže uvedené podmínky:

  • nemá sídlo v tuzemsku,

  • uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a

  • v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní.


V návaznosti na definici osoby neusazené v tuzemsku se s účinností od 1. 1. 2013 nepoužívá pro účely DPH pojem „zahraniční osoba“ nebo „zahraniční osoba povinná k dani“. Tuzemští plátci vstupují do různých obchodních vztahů se subjekty, které nemají sídlo v tuzemsku ani v EU. Z hlediska DPH je nutné rozlišovat, zda český plátce pro takovou osobu plnění uskutečňuje nebo naopak je v pozici příjemce plnění.


Pravidla vystavování daňových dokladů

S cílem sjednotit pravidla fakturace vymezená Směrnicí Rady 2010/45/EU v jednotlivých členských zemích jsou s účinností od 1. 1. 2013 provedeny změny v § 26 až 35a ZDPH. V rámci těchto změn byly do § 27 ZDPH zapracovány pravidla pro vystavování daňových dokladů. Z cit. ustanovení jednoznačně vyplývá, že při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo při poskytnutí služby podléhá vystavování daňových dokladů pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění (§ 27 odst. 1 ZDPH). Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém má poskytovatel plnění, sídlo nebo provozovnu (pokud je plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny) v těchto případech:

  • místo plnění je určeno v jiném členském státě a osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje je osobou povinnou přiznat daň, nebo

  • místo plnění je určeno ve třetí zemi.


Příklad 1

Plátce uskutečňuje dodání zboží pro osobu povinnou k dani se sídlem ve třetí zemi. Vystavování daňového dokladu za toto plnění podléhá pravidlům stanoveným českým zákonem o DPH, protože místo plnění při dodání zboží je určeno v tuzemsku (§ 27 odst. 1 ZDPH). Dodavatel zboží, český plátce, vystaví odběrateli zboží, daňový doklad podle § 29 ZDPH. Pro účely prokazování osvobození od daně při vývozu zboží jsou náležitosti daňového dokladu při vývozu zboží vymezeny s účinností od 1. 1. 2013 v § 33a ZDPH.


Příklad 2

Plátce poskytuje službu s místem plnění v jiném členském státě pro osobu povinnou k dani se sídlem ve třetí zemi. Vystavování daňového dokladu za toto plnění podléhá pravidlům stanoveným českým zákonem o DPH, tj. podle sídla poskytovatele plnění, protože místo plnění je určeno ve třetí zemi (§ 27 odst. 2 písm. b) ZDPH). Poskytovatel služby, český plátce, vystaví příjemci služby, daňový doklad podle § 29 ZDPH.


Příklad 3

Plátce poskytuje službu s místem plnění ve třetí zemi pro jiného českého plátce (osobu povinnou k dani). Vystavování daňového dokladu za toto plnění podléhá pravidlům stanoveným českým zákonem o DPH, tj. podle sídla poskytovatele plnění, protože místo plnění je určeno ve třetí zemi (§ 27 odst. 2 písm. b) ZDPH). Poskytovatel služby, český plátce, vystaví i v tomto případě příjemci služby, daňový doklad podle § 29 ZDPH.

Typy daňových dokladů

Zákon o DPH s účinností od 1. 1. 2013 již nevymezuje speciálně náležitosti a obsah daňových dokladů, které jsou vystavovány českým plátcem v souvislosti s dodáním zboží s instalací nebo montáží a dále při poskytování služeb s místem plnění ve třetí zemi, a nevymezuje náležitosti daňových dokladů ani v případě, pokud jsou tyto služby realizovány osobou povinnou k dani usazenou ve třetí zemi ve prospěch českého plátce. Tuzemský plátce je buď v pozici vystavitele, nebo příjemce daňového dokladu a druhým účastníkem smluvního vztahu je zpravidla osoba povinná k dani se sídlem ve třetí zemi.

Daňový doklad při poskytnutí služby a dodání zboží s instalací vystavený českým plátcem pro osobu se sídlem ve třetí zemi

Pokud je český plátce v pozici

Nahrávám...
Nahrávám...