dnes je 6.2.2023

Input:

DPH a elektronické podávání přiznání a hlášení od roku 2014

5.2.2014, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vydalo další informaci k problematice DPH, a to k povinnému elektronickému podávání přiznání a hlášení podle § 101a ZDPH pro rok 2014.

Novela ZDPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb. ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Tento text GFŘ níže k dotčené povinnosti podává podrobnější informace. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.

 

Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby. V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak dotčena. Stejné platí i o elektronickém podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené plátce bez rozdílu).

 

Podání podle § 101a ZDPH má povinnost činit elektronicky plátce:

  1. právnická osoba,
  2. fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000,- Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  3. fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

 

Ad 1. Právnická osoba (plátce)

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro účely DPH považují bez rozdílů. Shodně se pak týká i všech skupin, coby samostatné kategorie plátců registrovaných podle ZDPH.

Tito plátci mají povinnost činit podání podle § 101a ZDPH od 1. 1. 2014 elektronicky bez ohledu na zdaňovací období, kterého se tato podání týkají.

Příklady

Může se jednat o daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno a je podáváno po 1. 1. 2014 nebo se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu. Právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

 

Ad 2. Fyzická osoba (plátce), která překročila obrat

Fyzická osoba, která přesáhne obrat 6 000 000,- Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání podle § 101a odst. 1 ZDPH (daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání včetně jejich příloh) elektronicky a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen. U přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů má fyzická osoba z titulu překročení stanoveného obratu povinnost podat tato podání elektronicky tehdy, pokud dosáhla zmíněný obrat 6 mil. Kč v okamžiku jejich podání.

 

Sledování obratu

Co se rozumí obratem, definuje i z pohledu souvislosti s ustanovením § 101a ZDPH obecně platné pravidlo zakotvené v ustanovení § 4a tohoto zákona. Lhůta pro počítání obratu je klouzavá, sleduje se tedy obdobně jako při počítání obratu pro účely registrace k DPH. Pro účely vyhodnocení vzniku povinnosti podle § 101a ZDPH se obrat poprvé sleduje za 12 měsíců před 1. 1. 2014, tj. od 1. 1. 2013.

 

Příklady

Je-li obrat překročen v únoru 2014, má plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, elektronicky od 1. dubna 2014, tedy i DAP/DODAP1 za březen 2014 nebo i za všechna předcházející zdaňovací období, pokud nebyla dosud podána.

Pokud je v případě plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím obrat překročen v prvním čtvrtletí 2014 (např. v únoru), vzniká povinnost činit podání dle předchozího odstavce elektronicky, po uplynutí 2. čtvrtletí 2014, tj. od 1. 7. 2014.

 

Jestliže byl obrat překročen v některém zdaňovacím období v roce 2013 (např. v září 2013), pak plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím mají povinnost podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky od 1. února 2014 a plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím od 1. dubna 2014.

 

Tzv. stabilizační období

Při překročení daného obratu má plátce (fyzická osoba) po 1. 1. 2014 povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání elektronicky od výše vymezeného okamžiku dále po dobu minimálně 6 měsíců (tzv. stabilizační doba).

Je-li v tomto období opět obrat překročen, stabilizační doba 6 měsíců se počítá (běží) znovu, a to od zdaňovacího období následujícího po období, v němž byl překročen obrat. Nepřekročí-li fyzická osoba po celou dobu stabilizační doby obrat 6 000 000,- Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců, nemusí již po jejím uplynutí, činit výše uvedená podání elektronicky (samozřejmě za předpokladu, že tato povinnost nevznikla z jiného důvodu).

 

Ad 3. Fyzická osoba (plátce), která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

Pokud má fyzická osoba (plátce) vůči správci daně podle zákona povinnost činit podání elektronicky, pak má povinnost činit elektronicky i podání podle § 101a ZDPH. Sledovány takto budou povinnosti podávat elektronicky uložené daňovými zákony

 (Nyní viz např.:

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1. 1. 2014 podle § 38j odst. 6 podávání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
  • ZDPH v jiném ustanovení než § 101a ZDPH, tedy podle § 102 ZDPH povinnost podat souhrnné hlášení nebo podle § 92a ZDPH povinnost podat výpis z evidence pro daňové účely).

Tyto

Nahrávám...
Nahrávám...