dnes je 28.9.2020

Input:

K přijatým změnám na základě protikrizového balíčku MF

9.7.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Změny jsou v zákoně o daních z příjmů, zákoně o DPH, v zákoně o dani silniční i zákoně o dani z nemovitých věcí.

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Výše uvedeným zákonem se novelizují i některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP), vztahující se k uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně. K nejdůležitějším změnám zákona o daních z příjmů patří:

Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období (§ 34 odst. 1 ZDP)

 • Rozšiřuje se možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to na 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč (v souhrnu za obě předcházející období).

Postupem při uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období (§ 38zh ZDP) je stanovena zákonná fikce pro datum podání dodatečného daňového přiznání v případech, kdy je podáváno současně s řádným daňovým přiznáním a je dodatečně uplatňována daňová ztráta, která je tvrzena v řádném daňovém přiznání.

 • Stanoví se možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla stanovena. Oznámení o vzdání se práva musí být učiněno ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které byla daňová ztráta stanovena, a poté, co bylo učiněno je již nelze vzít zpět.
 • Stanoví se povinnost poplatníka uvést v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání při uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, jakou daňovou ztrátu (tj. stanovenou za jaké konkrétní období) uplatňuje a v jaké výši.

Možnost uplatnění „očekávané“ daňové ztráty zpětně za první bezprostředně předcházející období (Přechodná ustanovení čl. III bod 3.)

 • Stanoví se možnost uplatnění „očekávané“ daňové ztráty za první zdaňovací období poplatníka, které skončilo ode dne 30. června 2020, jako položky odčitatelné od základu daně v bezprostředně předcházejícím období. Výše takto uplatnitelné „očekávané“ daňové ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč. Pokud nebude tato „očekávaná“ daňová ztráta následně pravomocně stanovena minimálně v očekávané výši, vznikne poplatníkovi povinnost podat dodatečné daňové přiznání.

Očekávanou daňovou ztrátu je tedy možné uplatnit v daňovém přiznání pouze za první zdaňovací období bezprostředně předcházející období, za které si poplatník tuto daňovou ztrátu určil. Informace k postupu uplatnění „očekávané daňové ztráty“ v daňovém přiznání jsou zveřejněny na webových stránkách finanční správy prostřednictvím „Upozornění k tiskopisům“.

Uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období v případě poplatníka využívajícího slevu na dani z titulu investiční pobídky (§ 35a odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP)

 • Uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně v období předcházejícím období, za které byla daňová ztráta stanovena, je v případě poplatníka využívajícího slevu na dani v souvislosti s investiční pobídkou dle § 35a ZDP fakultativní.

Uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období v případě tzv. podstatné změny, resp. zachování stejné činnosti poplatníka (§ 38na odst. 1 a odst. 3 ZDP).

 • Rozšiřuje se podmínka stanovená tzv. testem podstatné změny, resp. testem zachování stejné činnosti, i na případy uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se daňová ztráta stanoví.
 • Naplnění podmínky zachování stejné činnosti dopadá i na případy, kdy období, ve kterém se daňová ztráta uplatňuje jako položka odčitatelná od základu daně, předchází období, za které byla daňová ztráta stanovena.

Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období při přeměnách (§ 38na odst. 7 a § 23c odst. 8 písm. b) ZDP)

 • Daňová ztráta stanovená po přeměně poplatníka nemůže být uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně v období předcházejícím období, za které byla stanovena, vůči základu daně právního předchůdce (zaniklého poplatníka), který byl stanoven za období před přeměnou poplatníka. Tuto daňovou ztrátu může poplatník uplatnit vůči svému základu daně, který mu byl stanoven za období před přeměnou, a to v rozsahu, v jakém se daňová ztráta vztahuje ke stejným činnostem, které tento poplatník vykonával již v období před přeměnou, ve kterém daňovou ztrátu uplatňuje.
 • Daňovou ztrátu převzatou od zanikající nebo rozdělované společnosti při přeměnách (§ 23c odst. 8 písm. b) ZDP) nelze uplatnit zpětně vůči základu daně právního předchůdce, ani vůči základu daně právního nástupce stanovenému v období před přeměnou (tj. za 2 předcházející zdaňovací období).

Lhůta pro stanovení daně (§ 38r odst. 2 ZDP)

 • Prodlužuje se lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období předcházející období, za které byla daňová ztráta stanovena, a to v případě, pokud v tomto období byla daňová ztráta skutečně uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně.
 • Stanoví se pravidlo, podle kterého nedochází v případě vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty pro následující zdaňovací období k prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období následující po období, za které byla daňová ztráta stanovena (v tomto případě dochází k prodloužení lhůty pro stanovení daně pouze pro období předcházející, a to jen pokud v nich daňová ztráta byla skutečně uplatněna).

Výše uvedené změny v ustanoveních týkajících se uplatňování daňové ztráty nabyly účinnosti dnem 1. 7. 2020 s tím, že

 • na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. 6. 2020, se použije „novelizovaný“ zákon o daních z příjmů (viz Přechodná ustanovení čl. III bod 1.)
 • na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo přede dnem 30. 6. 2020, se použije „původní“ zákon o daních z příjmů (viz Přechodná ustanovení čl. III bod 2.)

Uplatnění zahraniční