dnes je 17.6.2024

Input:

Liberační balíček III a jeho využití

24.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2020.1415.2
Liberační balíček III a jeho využití

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

V posledních několika měsících bylo schváleno nebývale rychle několik různých novel a bylo vydáno i několik rozhodnutí v gesci ministra financí, jakožto možnost zmírnění mimořádné okolnosti, jakou pandemie koronaviru bezesporu je. Článek shrnuje tzv. liberační balíček III vydaný v červnu 2020 a obsahuje i několik praktických příkladů.

Právní zázemí liberačních balíčků

Dne 10. června 2020 byl vydán Ministerstvem financí České republiky (dále jen "MFČR") další Finanční zpravodaj (číslo 9/2020 ) obsahující několik situací, kdy bude Finanční správou České republiky prakticky bez sankce tolerováno pozdní plnění daňových povinností, případně pak dochází k prominutí samotné daně (tak jak je tomu v oblasti daně z přidané hodnoty), příslušenství anebo správních poplatků. Konkrétně jde o dokument Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. 15195/2020/3901-4 (dále jen "Rozhodnutí"), které je v praxi nazýváno "Liberační balíček III". Toto Rozhodnutí většinou svého obsahu odkazuje na předchozí vydaná rozhodnutí a prodlužuje jejich aplikovatelnost a zavádí i některé novinky. Od března 2020 byla tedy s ohledem na pandemii koronaviru vydána MFČR mimo Rozhodnutí tato rozhodnutí:

  • Finanční zpravodaj číslo 4/2020 ze dne 16. března 2020 obsahující Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7108/2020/3901-2 a Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení,

  • Finanční zpravodaj číslo 5/2020 ze dne 24. března 2020 obsahující Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7633/2020/3901-2,

  • Finanční zpravodaj číslo 6/2020 ze dne 31. března 2020 obsahující Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události čj. MF-8592/2020/39-2,

  • Finanční zpravodaj číslo 7/2020 ze dne 15. dubna 2020 obsahující Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-10021/2020/39-2.

Tato rozhodnutí vydalo MFČR na základě zákonné možnosti obsažené v § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"), který dává ministrovi financí kompetenci hromadně promíjet zcela nebo částečně daně nebo příslušenství z moci úřední při mimořádných, zejména živelních událostech.

Některá opatření obsažená v těchto rozhodnutích jsou aplikovatelná plošně pro všechny daňové subjekty, ale aplikace může být navázaná na splnění určité podmínky včetně splnění do daného termínu, jiná opatření jsou naopak aplikovatelná při aktivitě daňového subjektu například formou podání příslušné žádosti. Pokud chce daňový subjekt využít některá opatření z těchto rozhodnutí, měl by pečlivě zvážit, zda jednotlivé podmínky naplní, bude schopen dané skutečnosti prokázat důkazními prostředky, domyslet případné důsledky do budoucnosti a případně zjistit, zda se na něj neaplikuje určitá výluka pro jeho konkrétní situaci. V liberačním balíčku III jsou všechna opatření automatická a dochází tak v podstatě k plošné aplikaci ovšem často navázané na splnění příslušných podmínek.

Obsah liberačního balíčku III

Liberační balíček obsahuje opatření v různých oblastech a některá jsou aplikovatelná pro všechny druhy daní. Konkrétně se jedná o tato opatření:

Opatření v oblasti daně z příjmů

Na základě Rozhodnutí je nejdůležitějším opatřením promíjení pokuty za opožděné tvrzení daně ukládané podle § 250 DŘ a také promíjení úroků z prodlení ukládaného podle § 252 DŘ či úroku z posečkání ukládaného podle § 157 DŘ za podmínky, že k podání (při promíjení pokuty) respektive úhradě (při promíjení úroku) dojde do 18. srpna 2020. Jedná se však o promíjení sankcí za pozdní podání, respektive úhradu daňové povinnosti, a nikoliv o zákonný odklad zákonných lhůt. Z pohledu lhůty pro podání řádného daňového přiznání či úhrady daňové povinnosti se při nesplnění lhůt stanovených daňovým řádem tedy jedná o pozdní podání či úhradu, která však nebude sankcionována.

  • Promíjení pokuty při pozdním podání daňového přiznání k dani z příjmů

Všem daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 DŘ (tedy situace, kdy daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období) se automaticky promine pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud k podání dojde nejpozději dne 18. srpna 2020. Obdobně u daňových subjektů podávajících daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 DŘ (tedy situace, kdy daňový subjekt podává přiznání ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, protože má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce s řádně a včasně uplatněnou plnou mocí) se automaticky promíjí pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud k podání dojde nejpozději dne 18. srpna 2020. Toto promíjení se však nevztahuje na vybrané subjekty ve smyslu § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, čili subjekty spadající pod Specializovaný finanční úřad.

  • Promíjení úroku z prodlení při pozdní úhradě daňové povinnosti na dani z příjmů

Všem daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 DŘ i podle § 136 odst. 2 DŘ se promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 18. 8. 2020, přičemž opět toto prominutí neplatí pro subjekty spadající pod Specializovaný finanční úřad.

  • Promíjení v situaci změny způsobu uplatňování výdajů u fyzických osob

Jak pokuta za opožděné tvrzení daně, tak úrok z prodlení či posečkání se promíjí v situaci, kdy daňový subjekt podá či zaplatí pozdě daň související s podáním dodatečného daňového tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 u poplatníků, u nichž došlo v průběhu zdaňovacího období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 ZDP nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, a to opět za podmínky, že ke splnění dojde nejpozději dne 18. srpna 2020.

  • Promíjení při povinnosti oznamovat osvobozené příjmy

Dále se promíjí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání k dani z příjmů, kterým podle § 38v ZDP vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019, za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 18. srpna 2020, pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w ZDP.

  • Promíjení při vyúčtování daně

Dále se plátcům daně podávajícím vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 ZDP promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně za podmínky, že k podání vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 došlo nejpozději dne 31. května 2020.

Nahrávám...
Nahrávám...