dnes je 4.12.2023

Input:

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

27.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

4.9 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Plnění   Charakteristika, příklady   Ustanovení ZDPH  
Dodání zboží do jiného členského státu   Viz níže.   § 64 ZDPH  
Pořízení zboží z jiného členského státu   Pořízení zboží, pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od daně, dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně nebo pokud má pořizovatel z jiného členského státu nebo ze třetí země plný nárok na vrácení daně podle § 82a – § 83 ZDPH.   § 65 ZDPH  
Vývoz zboží   Viz níže.   § 66 ZDPH  
Poskytnutí služby do třetí země   Práce na movité věci, která je přepravena do tuzemska a po provedení prací je přepravena do třetí země.   § 67 ZDPH  
Osvobození ve zvláštních případech   Dodání námořních lodí a letadel dle § 68, dodání zboží a poskytnutí služeb pro lodě a letadla dle § 68.
Dodání zboží a služeb diplomatickým osobám, ozbrojeným silám NATO.
Služba zajištění při zajištění vývozu zboží, prací na movité věci poskytovaných do třetí země dle § 67 ZDPH, dodání zboží nebo poskytnutí služeb osvobozených dle § 68 ZDPH a zajištění služeb přímo souvisejících s dovozem a vývozem zboží.  
§ 68 ZDPH  
Přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží   Viz níže.   § 69 ZDPH  
Přeprava osob   Přeprava osob a jejich zavazadel mezi členskými státy a do třetí země.   § 70 ZDPH  
Dovoz zboží   Viz níže.   § 71 ZDPH  
Dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla, dovoz pohonných hmot cestujícím   Osvobození neobchodního dovozu zboží do stanovené hodnoty nebo do stanovených množstevních limitů, viz níže.   § 71a – § 71f ZDPH  
Dovoz zboží, které má být následně dodáno do jiného členského státu   Viz níže.   § 71g ZDPH  
Poznámka

Osvobození operací prováděných ve svobodném skladu a svobodném pásmu bylo novelou 2016 zrušeno.

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

Dodání zboží do jiného členského státu je v tuzemsku osvobozeno od daně, pokud jsou splněny tyto podmínky:

  • zboží je dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě,

  • zboží je skutečně přepraveno nebo odesláno z tuzemska do jiného členského státu, přitom přeprava může být uskutečněna dodavatelem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou.

Komentář:

Dodáním zboží do jiného členského státu je i přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností (viz § 13 odst. 6 ZDPH). Přemístění je v tuzemsku osvobozeno od daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo skutečně přemístěno a že byla v jiném členském státě zaplacena daň jako z pořízení zboží.

Dodání zboží do jiného členského státu plátce prokáže písemným prohlášením pořizovatele nebo přepravce, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu nebo jinými důkazními prostředky (např. dokladem o přepravě zboží nebo kopií dodacího listu potvrzenou odběratelem z jiného členského státu a podobně).

Příklad

Plátce dodal zboží odběrateli registrovanému k dani na Slovensku. Na základě smluvního ujednání mu odeslal zboží z ČR:

a) na sjednané místo na území Slovenska,

b) na sjednané místo na území Ukrajiny.

Jde o plnění osvobozené od DPH?

V případě a) jde o dodání zboží do jiného členského státu a jsou splněny podmínky pro osvobození od daně podle § 64 ZDPH. V případě b) bylo zboží dopraveno do třetí země, jde o vývoz zboží, který je osvobozen od daně za podmínek dle § 66 ZDPH.

Příklad

Plátce vyrobil v tuzemsku a prodal odběrateli registrovanému k dani v Německu formu na výrobu odlitků. Forma však zůstala ve výrobním závodě plátce v tuzemsku, kde na ni bude plátce vyrábět pro německého odběratele odlitky. Jde o plnění osvobozené od DPH?

Toto dodání nesplňuje jednu z podmínek pro osvobození, neboť zboží nebylo odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu. Dodavatel uplatní na dodání formy daň.

Osvobození od daně při vývozu zboží

Pojem   Podmínky  
Vývoz zboží (§ 66 ZDPH)   Výstup zboží z území Evropské unie do třetí země, pokud je zboží propuštěno do režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit nebo do celně schváleného určení. Zpětný vývoz zboží z celního území Evropské unie.  

Komentář:

Vývoz zboží je v tuzemsku osvobozen od daně, pokud je zboží skutečně odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země.

Dnem uskutečnění vývozu je den výstupu zboží z území Evropské unie.

Od r. 2009 probíhá celní řízení při vývozu pouze elektronicky (s výjimkou tzv. havarijních postupů), v rámci tzv. e-Vývozu. Do databáze e-Vývozu mají přístup i správci daně, takže si mohou průběh vývozu ověřit.

Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

Plnění   Příklady  
Přeprava zboží při dovozu a vývozu zboží    
Služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, služby vázané na dovoz zboží jsou osvobozeny, pokud je jejich hodnota zahrnuta do základu daně při dovozu   Služby celních deklarantů, nakládka a vykládka zboží apod.  

Komentář:

Nárok na osvobození přepravy zboží se prokazuje přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem vstupního nebo výstupního státu Unie, případně jinými důkazními prostředky (např. prohlášením dovozce, že přeprava byla zahrnuta do základu daně při dovozu zboží).

Osvobození při poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží se prokazuje dokladem o zaplacení, případně jinými důkazními prostředky.

Přepravu zboží při dovozu a služby přímo související s dovozem je dovozce povinen zahrnout do základu daně z dovezeného zboží (viz § 38 ZDPH).

Příklad

Plátce daně nakupuje zboží z Číny. Zboží je z Číny dopraveno lodí do Hamburku a poté je dovezeno na místo určení v Praze. Přepravu zboží z přístavu v Hamburku do ČR a celní odbavení zboží při dovozu pro něj provádí jiný plátce. Jsou služby osvobozeny od DPH?

Ano, neboť jde o přepravu zboží při dovozu a služby přímo vázané na dovoz zboží. Hodnota těchto služeb musí být zahrnuta do základu daně za dovezené zboží.

Osvobození při dovozu zboží (§ 71 ZDPH)

Pokud jde o dovoz zboží uskutečňovaný osobami povinnými k dani v rámci ekonomické činnosti, mohou v praxi nastat zejména tyto případy – viz tabulka.

Osvobozený dovoz zboží   Příklady  
Přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění obchodního závodu.    
Dovoz zboží, jehož dodání plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od daně.   Dovoz krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka.  
Zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti:    
  • vzorky zboží nepatrné hodnoty,

 
Různé vzorky zboží, které mohou sloužit pouze k získání objednávky zboží, které představují.  
  • tiskoviny a reklamní materiál,

 
Katalogy, ceníky, obchodní prospekty a další.  
Nahrávám...
Nahrávám...