dnes je 2.10.2023

Input:

Přímé bonusy

27.11.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Přímé bonusy

Ing. Dagmar Fitříková


  • § 42 a § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH.


Poskytovaní bonusů v návaznosti na rozsah zakoupeného zboží nebo poskytnutých služeb patří mezi standardní nástroje zaměřené na podporu prodeje a motivaci zákazníků. Poskytovatel bonusu může být současně v pozici dodavatele zboží či poskytovatele služby (přímý bonus). Pokud bonus poskytuje dodavatel, který odběrateli předmětné zboží, popř. službu přímo nedodává nebo neposkytuje, hovoříme o tzv. nepřímých bonusech.


Oprava základu daně a výše daně u přímých bonusů

Z úpravy obsažené v § 42 ZDPH vyplývá, že opravu základu daně a výše daně je povinen provést plátce, a to ve všech případech vymezených v § 42 odst. 1 ZDPH. Ustanovení § 42 odst. 1 ZDPH ukládá plátci ve všech případech vymezených v písm. a) až f) povinnost provést opravu základu daně a výše daně. V důsledku poskytnutí bonusu dochází po dni uskutečnění zdanitelného plnění ke snížení základu daně a výše daně. V těchto případech je poskytovatel bonusu, pokud je plátcem, povinen provést opravu základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH bez ohledu na skutečnost, zda je poskytovatelem bonusu plátce, který plnění ve prospěch odběratele přímo uskutečnil, nebo je poskytnut tzv. nepřímý bonus. Skutečnost, že je poskytovatelem bonusu, plátcem, provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH, jež má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, znamená pro příjemce bonusu povinnost provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH.

Povinnosti poskytovatele bonusu

Ve shodě s § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH je dodavatel zboží a současně poskytovatel přímého bonusu povinen opravit základ daně a výši daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém odběratel zboží obdržel opravný daňový doklad [§ 42 odst. 3 písm. b) ZDPH].

Povinnosti příjemce bonusu

Odběratel zboží (nebo příjemce služby) a současně příjemce bonusu je povinen podle § 74 odst. 1 ZDPH provést opravu odpočtu daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se dozví o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu. V těchto případech se odběratel „dozví“ o povinnosti provést opravu odpočtu daně buď před doručením opravného daňového dokladu, a to na základě oznámení poskytovatele bonusu o výši přiznaného bonusu, nebo až na základě doručení opravného daňového dokladu, ve kterém je výše přiznaného bonusu vyčíslena. V případech, kdy příjemce pouze obdrží příslušnou částku bonusu, jenž mu podle sjednaných bonusových podmínek náleží, aniž by mu byl doručen opravný daňový doklad nebo oznámení o výši přiznaného bonusu, je povinen provést opravu odpočtu daně podle § 74 odst. 1 ZDPH ke dni obdržení bonusu, tj. ke dni, kdy se odběratel dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu.


Z úpravy obsažené v § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH jednoznačně vyplývá, že poskytovatel bonusu, pokud byl povinen vystavit za uskutečněné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) daňový doklad, není oprávněn snížit základ daně a výši daně dříve, než odběratel (tj. osoba, pro kterou se uskutečnilo původní plnění) obdržela opravný daňový doklad. Z úpravy obsažené v § 74 odst. 1 ZDPH jednoznačně vyplývá, že příjemce bonusu je povinen provést opravu odpočtu za zdaňovací období, v němž se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu odpočtu, a to bez ohledu na skutečnost, zda obdržel opravný daňový doklad.


Absence opravného daňového dokladu

I když je dodavatel zboží a současně poskytovatel přímého bonusu povinen opravu základu daně a výše daně v těchto případech provést, z praxe vyplývá, že existuje řada dodavatelů, kteří (zpravidla z administrativních důvodů) nezměnili po 1. 4. 2011 podmínky pro poskytování bonusů a přiznávají odběratelům bonus ve stejné výši jako v období, kdy poskytnutí bonusu nebylo spojeno s povinností provést opravu základu daně a výše daně, a v souvislosti s takto přiznaným bonusem nevystavují odběratelům opravné daňové doklady. Pokud v souvislosti s poskytnutým bonusem poskytovatel bonusu nevystaví a nedoručí odběrateli opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, není oprávněn snížit daň na výstupu o příslušnou DPH. Přitom odběratel a příjemce bonusu, pokud uplatnil nárok na odpočet daně z částky daně uvedené na vystavené faktuře – daňovém dokladu – za dodané zboží nebo poskytnuté služby, je podle § 74 odst. 1 ZDPH povinen provést opravu takto uplatněného odpočtu daně bez ohledu na skutečnost, zda obdržel opravný daňový doklad. Přiznaný bonus je podle bonusových podmínek zpravidla kalkulován ve výši určitého procenta z ceny odebraného zboží (nebo poskytnutých služeb), a to v úrovni bez DPH. Za situace, kdy dodavatel zboží či poskytovatel služby přizná odběrateli

Nahrávám...
Nahrávám...