dnes je 27.9.2023

Input:

Reklamní předměty a vzorky

10.2.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Reklamní předměty a vzorky

Ing. Dagmar Fitříková


  • § 2 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 4 a 5, § 13 odst. 8 písm. c), § 21 odst. 6 písm. c), § 36 odst. 6 písm. a), § 72 odst. 1 a 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH,

  • § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,

  • Čl. 16 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, dále jen Směrnice.


Výdaje (náklady) vynaložené na reklamu a propagaci plátců daně podnikajících v různých oborech činností představují v některých případech významné částky. Do této kategorie patří nejen rozsáhlé reklamní kampaně, reklama v tisku a ostatních mediích, ale mimo jiné i poskytování drobných reklamních nebo propagačních předmětů. Právě reklamní a propagační předměty obsahují nejen v zákoně o DPH, ale i v zákoně o daních z příjmů speciální úpravu, která určuje kritéria, podle kterých se reklamní nebo propagační předměty vymezují. V případě reklamních a propagačních předmětů zákon o DPH s účinností od 1. 1. 2009 nestanoví tato kritéria shodným způsobem jako zákon o daních z příjmů.


Reklamní a propagační předmět z pohledu DPH

Zákon o DPH používá namísto „poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu“ formulaci „poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti“. Dárek v rámci ekonomické činnosti je pro účely DPH definován v § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH. Toto ustanovení obsahuje nejen úpravu, podle které se bezúplatné poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti nepovažuje za dodání zboží, ale určuje podmínky, které musí takto dodané zboží splňovat, aby bylo považováno za dárek v rámci ekonomické činnosti. Definice dárku v rámci ekonomické činnosti pro účely DPH obsahuje pouze podmínku vztahující k jeho hodnotě. Bezúplatné poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti se nepovažuje za dodání zboží, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč.

Bezúplatné dodání „dárků nepatrné hodnoty“ dle Směrnice

Směrnice vymezuje v čl. 16 případy bezplatného dodání zboží a podmínky, kdy se takovéto dodání zboží považuje za dodání zboží za úplatu a je tedy předmětem daně. Výjimku představuje bezúplatné dodání vzorků nebo „dárků nepatrné hodnoty pro účely podnikání“, které se nepovažuje za dodání zboží za úplatu, a proto není předmětem daně, i když při jeho pořízení byl uplatněn nárok na odpočet daně. Směrnice ponechává vymezení „nepatrné hodnoty“ na jednotlivých členských zemích. Český zákon o DPH vymezuje v § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH tuto hodnotu v celkové výši 500 Kč bez DPH za jednotku.

Reklamní a propagační předmět pro účely daně z příjmů

Zákon o daních z příjmů se zmiňuje o reklamních nebo propagačních předmětech v § 25 odst. 1 písm. t) v souvislosti s vymezením výdajů (nákladů), které nelze uznat jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. výdaje daňově uznatelné. Za takovéto výdaje (náklady) se podle cit. ustanovení považují tzv. výdaje na reprezentaci. Do kategorie výdajů na reprezentaci však pro účely ZDP nepatří reklamní nebo propagační předmět, který splňuje níže uvedené podmínky:

  • je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,

  • hodnota tohoto předmětu bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč,

  • tento předmět není, s výjimkou tichého vína, předmětem spotřební daně.

Výjimka, která se týká tzv. tichého vína, byla v § 25 odst. 1 písm. t) ZDP doplněna již s účinností od 10. 11. 2005 v rámci nepřímé novely zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Výdaje na reprezentaci

Za výdaj na reprezentaci se podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP považují zejména výdaje na občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který splňuje všechny podmínky vymezené v § 25 odst. 1 písm. t) ZDP.

Tiché víno

Tichá vína jsou definována v § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění. Z uvedeného vymezení vyplývá, že do kategorie tichých vín nepatří vína šumivá a tzv. dezertní.

Bezúplatné dodání vzorků

Bezúplatné dodání vzorků se nepovažuje za dodání zboží za úplatu, i když byl u takto dodaného zboží uplatněn nárok na odpočet daně na vstupu. Úprava týkající se vzorků je v § 13 odst. 8 písm. c) obsažena až s účinností od 1 . 1. 2009.

Pozn. Dle stanoviska MF ČR v návaznosti na úpravu obsaženou ve Směrnici byla úprava týkající se bezúplatného dodání vzorků obsažená v § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH akceptovaná i před 1. 1. 2009.

Nárok na odpočet DPH

U přijatých zdanitelných plnění, která se týkají pořízení dárků v rámci ekonomické činnosti určených k bezúplatnému poskytnutí obchodním partnerům a potencionálním zákazníkům za účelem propagace plátce, který tyto dárky poskytuje, lze podle § 72 odst. 1 ve vazbě na § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH uplatnit plný nárok odpočet daně pouze v případě, že předmětné dárky jsou určeny výhradně k propagaci činností vymezených v § 72 odst. 1 ZDPH, tj. činností, které zakládají nárok na odpočet daně v plné výši. U přijatých zdanitelných plnění, která se týkají pořízení dárků v rámci ekonomické činnosti určených nejen k propagaci činností vymezených v § 72 odst. 1 ZDPH, ale současně i k propagaci činností, u kterých plátce nemá nárok na odpočet daně (např. činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně s výjimkou činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH), je plátce povinen nárok na odpočet daně zkracovat. Zákaz odpočtu je plátce daně povinen respektovat v případě, že jsou bezúplatně poskytnuté dárky určeny výhradně k propagaci ekonomických činností, u kterých plátce není oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit

Nahrávám...
Nahrávám...