dnes je 27.9.2023

Input:

Selfbilling - vystavování daňových dokladů odběratelem

29.11.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Selfbilling – vystavování daňových dokladů odběratelem

Ing. Dagmar Fitříková


  • § 4 odst. 4,§ 26 odst. 3, § 28 odst. 5, § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH),

  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění (dále jen zákon o elektronickém podpisu),

  • Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.


Selfbilling je proces, který zjednodušeně řečeno využívá možnosti vystavení dokladů-faktur odběratelem. ZDPH pojem „selfbilling“ nepoužívá, ale obsahuje speciální úpravu, která stanoví podmínky pro vystavování daňových dokladů odběratelem jménem dodavatele a vymezuje také podmínky pro vystavování dokladů v elektronické podobě. Tzv. „elektronický selfbilling“ (e-selfbilling) spojuje vystavování faktur (daňových dokladů) odběratelem elektronickou formou za využití EDI (elektronické výměny informací).


Selfbilling představuje způsob fakturace, při kterém jsou platby mezi dodavatelem a odběratelem (zákazníkem) integrovány do logistického procesu. Zatímco při klasické fakturaci fakturu vystavuje dodavatel na základě expedice a zákazník páruje fakturu s dodacími listy, při selfbillingu fakturu i dodací list vystavuje zákazník okamžitě na základě příjmu zboží. Selfbilling tak řeší problémy se zaúčtováním faktury, která neodpovídá dodacímu listu, problémy v případě nekonzistentnosti dat na faktuře a dodacím listu, v případě dodání nekvalitního zboží apod. Integrací plateb do logistického procesu je zaručena konzistence dat, odpadají problémy se zaúčtováním faktury, platba je provedena okamžitě. Další velkou výhodou této formy fakturace je možnost využití EDI (elektronické výměny informací) pro komunikaci dat.

E-selfbilling

E-selfbilling představuje vystavení faktury u odběratele jménem dodavatele na základě pořízených dat o příjmu zboží a následně její elektronický přenos prostřednictvím EDI k dodavateli. Využití této formy vystavování a předávání daňových dokladu představuje pro obě smluvní strany, dodavatele i odběratele, významné administrativní zjednodušení a odpadá doručování daňových dokladů prostřednictvím např. České pošty, což je způsob, který zatím v praxi převažuje. Způsob fakturace za využití elektronické výměny informací (EDI) má samozřejmě i své nevýhody. Využití EDI jako formy vystavování a zasílání daňových dokladů mezi dodavatelem a odběratelem počítá s existencí třetí nezávislé strany (VAN operátor), který zprostředkovává komunikaci a zajišťuje bezpečnou přenosovou cestu, zaznamenává veškeré uskutečněné transakce a také zajišťuje jejich archivaci. Tento způsob komunikace ve vazbě na daňové doklady se v praxi využívá a ročně je realizováno přes VAN operátory značné množství elektronických transakcí fakturační povahy. Nevýhodou této formy elektronické fakturace jsou poměrně značné finanční investice do informačních systémů dodavatele i odběratele a také nutnost platit služby VAN operátora, což je důvod, proč se tento způsob elektronické fakturace v současně době „plošně“nepoužívá.

Podmínky pro využití EDI stanovené ZDPH

Z úpravy obsažené v § 26 odst. 3 ZDPH vyplývá, že využití EDI jako standardní cesty doručení faktury-dokladu vystaveného odběratelem je možné za předpokladu, že elektronický doklad má všechny předepsané náležitosti daňového dokladu a je kdykoliv předložitelný v čitelné formě, přičemž integrita obsahu faktur a jejich čitelnost musí být zaručena během celého období uchovávání (§ 35 odst. 3 ZDPH). Údaje obsažené na dokladech – fakturách vystavených touto formou nesmí být měněny ani doplňovány a musí zůstat čitelné po celou stanovenou dobu.

Vystavování daňových dokladů odběratelem

Ustanovení § 28 odst. 5 ZDPH umožňuje, aby osoba povinná k dani písemně zmocnila k vystavení daňového dokladu svým jménem osobu, pro kterou se lnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je takové zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Je proto v zájmu plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění a má zplnomocnění k vystavování daňových dokladů jménem dodavatele, na základě kterých bude uplatňovat nárok na odpočet daně, aby si písemné zmocnění, nebo zmocnění udělené elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, zajistil.

Vystavování daňových dokladů elektronickou formou

Vystavování daňových dokladů v elektronické podobě umožňuje úprava obsažená v § 26 odst. 3 ZDPH. Plátci však musí splnit podmínky vymezené tímto ustanovení. Za daňový doklad v elektronické podobě se pro účely DPH považuje daňový doklad vystavený a obdržený elektronicky, pokud s použitím dokladu v elektronické podobě souhlasí příjemce plnění.

Bližší informace k fakturaci v elektronické podobě jsou uvedeny v hesle Elektronická forma vystavování a uchovávání daňových dokladů.

Rozhodnutí, resp. dohoda mezi dodavatelem a odběratelem, využívat platební styk tzv. formou selfbillig je zcela na vůli smluvních

Nahrávám...
Nahrávám...