dnes je 25.3.2023

Input:

Správa DPH

30.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21 Správa DPH

Postup správců daní i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, upravuje daňový řád. Ustanovení daňového řádu se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Speciální ustanovení týkající se správy daně z přidané hodnoty jsou obsažena v ustanoveních § 93 až 110zy ZDPH. Některá z citovaných ustanovení jsou obsažena ve speciálních kapitolách této publikace (např. registrace plátce nebo identifikované osoby či zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby v části Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby). V této části jsou obsažena obecná ustanovení týkající se zdaňovacího období, evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňového přiznání včetně splatnosti daně či vrácení nadměrného odpočtu a podávání souhrnného a kontrolního hlášení.

Zdaňovací období

Právní úprava

§ 99§ 99a § 99b zákona o DPH

 

V ustanovení § 99a zákona o DPH je řešeno stanovení obratu pro účely změny zdaňovacího období při fúzi, rozdělení obchodních korporací a při převodu jmění na společníka obchodní společnosti. Ustanovení § 99b zákona o DPH řeší zdaňovací období v insolvenci.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Právní úprava

§ 100§ 100a § 100b zákona o DPH

 

Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňové povinnosti, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty speciálně stanovená pro konkrétní osoby

Daňové přiznání

Právní úprava

§ 101, § 101a § 101b zákona o DPH, § 135 odst. 3 DŘ § 136 odst. 4 DŘ

 

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.

Povinná elektronická forma podání

Vracení nadměrného odpočtu

Právní úprava

§ 105 ZDPH, § 155, § 155a a § 155b DŘ

 

Záloha na nadměrný odpočet

Právní úprava

§ 105a ZDPH, § 174a a § 174b DŘ

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Plátci vzniká nárok na zálohu na daňový odpočet odpovídající té části daňového odpočtu nárokovaného v jím podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly. Vzniká pouze tehdy, pokud výše jednotlivé zálohy činí minimálně 50 000 Kč. Vznikne-li v důsledku předepsání zálohy na daňový odpočet vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání do evidence daní.

Souhrnné hlášení

Právní úprava

§ 102 ZDPH

 

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud jako prodávající přemístil zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu.

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba podali souhrnné hlášení a následně zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení, a to stejným způsobem, jakým je možno podávat souhrnná hlášení (dle pokynů v EPO za využití storno řádků).

Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se v souhrnném i následném souhrnném hlášení uvádějí v české měně.

Souhrnné hlášení se podává elektronicky dle ustanovení § 101a zákona o DPH. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

Lhůta pro podání souhrnného hlášení plátcem

Podává-li plátce souhrnné hlášení za kalendářní čtvrtletí, jelikož poskytuje pouze služby dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, a v průběhu čtvrtletí uskuteční i jiné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém k uskutečnění jiného plnění než poskytnutí služby došlo, povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k uskutečnění jiného plnění došlo. Do konce tohoto kalendářního roku pak tento plátce podává souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc (uskutečnil-li plnění, které se v souhrnném hlášení vykazuje).

Příklad

Plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím uskutečňuje z plnění, která se vykazují v souhrnném hlášení, pouze poskytování služeb s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobám registrovaným k dani v jiných členských státech. Souhrnná hlášení podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání vždy za kalendářní čtvrtletí. V červnu 2023 dodá zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Dle zákona o DPH je za této situace povinen podat do 25. 7. 2023 souhrnná hlášení za kalendářní měsíce druhého čtvrtletí roku 2023, čili souhrnná hlášení za duben 2023, květen 2023 a červen 2023 s tím, že pokud v dubnu či květnu 2023 žádné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, neuskutečnil, pak za daný kalendářní měsíc souhrnné

Nahrávám...
Nahrávám...