dnes je 2.10.2023

Input:

Uvádění údajů o dodání a pořízení zboží v rámci EU v daňovém přiznání k DPH

6.12.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

Uvádění údajů o dodání a pořízení zboží v rámci EU v daňovém přiznání k DPH

Ing. Dagmar Fitříková


 • § 2 odst. 1 písm. a) a c), § 2a, § 2b, § 4 odst. 4, § 8, § 16, § 17, § 19, § 24, § 24a, § 36, § 40, § 73 odst. 1 písm. b), § 100, § 101 a § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).


Obchodování se zbožím uvnitř Evropského společenství se vyznačuje specifickými pravidly, která jsou podrobně řešena v Dodání zboží do EU a Pořízení zboží z EU). U dvoustranných obchodních transakcí realizovaných mezi dvěma plátci registrovanými k DPH v různých členských zemích je uplatňována obecná zásada, podle které je plátce (registrovaný k DPH v daném členském státě), který uskutečňuje dodání zboží do jiného členského státu osobě v tomto státě registrované k DPH, povinen při dodání tohoto zboží uplatnit osvobození od daně a plátci, který vystupuje v této obchodní transakci jako pořizovatel zboží, vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží. Odlišnosti mezi standardními dodávkami zboží realizovanými mezi osobami registrovanými k DPH v různých členských zemích a specifickými obchodními případy v rámci EU (např. dodání a pořízení nových dopravních prostředků, dodání a pořízení zboží včetně instalace nebo montáže atd.) jsou patrné i při uvádění údajů o těchto obchodních transakcích v daňovém přiznání k DPH. Pro standardní dodávky zboží uvnitř EU i pro specifické obchodní případy jsou v daňovém přiznání k DPH vyčleněny samostatné řádky.


Údaje o dodání zboží do jiného členského státu uvádí plátce, který toto dodání uskutečnil, v daňovém přiznání podle § 101 ZDPH (tiskopis vzor č. 18), a to v příslušném řádku, který je pro danou obchodní transakci vyčleněn. Údaje o pořízení zboží z jiného členského státu uvádí plátce v příslušných řádcích daňového přiznání pouze v případě, že mu v souvislosti s pořízením zboží vznikla povinnost přiznat daň. Pro úplnost upozorňujeme na skutečnost, že údaje o dodání zboží, na které se vztahuje osvobození od daně podle § 64 ZDPH, je plátce povinen uvádět nejen v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období, ale současně i v souhrnném hlášení (§ 102 ZDPH).

Údaje o pořízení zboží z jiného členského státu uvádí plátce, který zboží z jiného členského státu pořídil, v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období na předepsaném tiskopise. Samozřejmě za předpokladu, že plátci v souvislosti s pořízením zboží vznikla povinnost přiznat daň. Povinnost uvádět údaje o pořízení zboží v daňovém přiznání vyplývá z úpravy obsažené v § 101 ZDPH. V souhrnném hlášení podle§ 102 ZDPHse údaje o pořízení zboží neuvádějí bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném členském státě nebo nikoli. Tiskopis souhrnného hlášení je určen pouze pro obchodní transakce, které mají charakter dodání zboží do jiného členského státu a pokud je toto dodání zboží realizováno pro osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě. Bližší informace týkající se souhrnného hlášení a uvádění údajů v tomto hlášení jsou uvedeny v Souhrnné hlášení.

Dodání zboží v rámci EU – uvádění údajů v DAP k DPH

Pro obchodní transakce týkající se dodání zboží do jiného členského státu, pokud je jedním z účastníků smluvního vztahu osoba registrovaná k DPH v EU nebo v případě pořízení nových dopravních prostředků i osoba, která není plátcem, ale má sídlo v EU, jsou v platném tiskopise daňového přiznání k DPH vyčleněny samostatné řádky.

Údaje o dodání zboží do jiného členského státu se uvádějí v daňovém přiznání, a to v části I. (Zdanitelná plnění), v tomto případě se jedná o dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně, nebo v části II. (Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně), pokud se jedná dodání zboží, na které se vztahuje osvobození od daně (viz schéma č. 2).

Dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně, uvádí plátce, který je v pozici dodavatele zboží, v daňovém přiznání v ř. 1 (Dodání zboží s místem plnění v tuzemsku podléhající základní sazbě DPH) nebo v ř. 2 (Dodání zboží s místem plnění v tuzemsku podléhající snížené sazbě DPH). Údaje o dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně, uvádí plátce, který je v pozici dodavatele zboží, v daňovém přiznání v ř. 20 (Dodání zboží do jiného členského státu § 64). V řádku 23 uvádí plátce údaje o dodání nových dopravních prostředků osobě neregistrované k DPH v jiném členském státě (§ 19 odst. 4 ZDPH). V řádku 24 daňového přiznání k DPH uvádí plátce údaje o dodání zboží formou zasílání podle § 8 ZDPH, pokud povinnost přiznat daň vznikla z tohoto titulu v jiném členském státě.

Pořízení zboží v rámci EU – uvádění údajů v DAP k DPH

Pro obchodní transakce týkající se pořízení zboží, pokud je jedním z účastníků smluvního vztahu osoba registrovaná k DPH v EU nebo v případě pořízení nových dopravních prostředků i osoba, která není plátcem, ale má sídlo v EU, jsou v platném tiskopise daňového přiznání k DPH vyčleněny samostatné řádky. Údaje o pořízení zboží z jiného členského státu se uvádějí v daňového přiznání, a to jak v části I. (Zdanitelná plnění), tak současně v části IV. (Nárok na odpočet), pokud plátci v souvislosti s pořízením zboží nárok na odpočet daně vznikne a plátce splní všechny zákonem stanovené podmínky pro jeho uplatnění (viz níže uvedené schéma č. 2).

Pořízení zboží od osoby registrované v jiném členském státě EU uvádí plátce, který je v pozici pořizovatele zboží, v daňovém přiznání v ř. 3 (Pořízení zboží z JČS podléhající základní sazbě DPH) nebo v ř. 4 (Pořízení zboží z JČS podléhající snížené sazbě DPH). Odpočet daně, který pořizovateli zboží v souvislosti s pořízením zboží vznikne, se uvádí v ř. 43 (Nárok na odpočet daně ze zdanitelných vykázaných na řádcích 3–13 ve výši základní sazby DPH) nebo v ř. 44 (Nárok na odpočet daně ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3–13 ve výši snížené sazby DPH).

Pořízení zboží od osoby se sídlem v EU, která dosud není registrována k DPH, se v daňovém přiznání neuvádí. Ve smyslu § 16 odst. 1 ZDPH se nejedná o pořízení zboží z jiného členského státu, a takto nakoupené zboží proto není předmětem DPH v tuzemsku a není spojeno s povinností přiznat DPH na výstupu. Podle § 2a odst. 1 ZDPH není předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu, s výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, v níže uvedených případech:

 1. pokud dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10 ZDPH, nebo

 2. je v členském státě zahájení nebo odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s použitím:

  1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,

  2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo

  3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.

Předmětem daně podle § 2a odst. 2 ZDPH není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 326 000 Kč a pořízení zboží je uskutečněno některou z níže uvedených osob:

 • osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, pokud se jedná o neplátce,

 • osvobozenou osobou, která není plátcem,

 • osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,

 • osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo

 • právnickou osobou nepovinnou k dani.

Pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně, plátce daně neuvádí v daňovém přiznání k DPH.

Schéma č. 1: Uvádění údajů o dodání a pořízení zboží v rámci EU v DAP k DPH

Dodání a pořízení zboží v rámci EU – různé situace 
Popis obchodní transakce Upraveno v ZDPH Uvádí se v DAP k DPH Řádek DAP K DPH Uvádí se v SH Kód plnění v SH 
Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k DPH v jiném členském státě § 13 odst. 2,
§ 22
a
§ 64 odst. 1 
ANO 20
51 (sloupec„S nárokem na odpočet“)*) 
ANO 
Dodání zboží do jiného členského státu osobě neregistrované k DPH v jiném členském státě(nejedná se o zasílání zboží) § 2 odst. 1 písm. a)
§ 21, a 36 
ANO 1 nebo 2 podle sazeb daně
51 (sloupec„S nárokem na odpočet“)*) 
NE – 
Pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k DPH v jiném členském státě § 2 odst. 1 písm. c),
§ 16, 25 a 40 
ANO 3 nebo 4 podle sazeb daně (daň na výstupu)
43 nebo 44 podle sazeb daně (daň na vstupu) 
NE – 
Pořízení zboží z jiného členského státu od osoby neregistrované k DPH v jiném členském státě Není předmětem DPH dle § 2 odst. 1 NE neuvádí se v DAP k DPH NE – 
Třístranný obchod z pohledu prostřední osoby § 17 ANO 30 a 31 ANO 
Zasílání zboží do jiného členského státu § 8 ANO 1 nebo 2 podle sazeb daně, pokud povinnost přiznat DPH na výstupu vzniká v jiné členské zemi, ve které je plátce pro účel zasílání zboží podle § 8 ZDPH registrován, uvádí údaje o takto dodaném zboží v ř. 24 NE – 
Dodání nového dopravního prostředku do EU osobě registrované k DPH v EU § 19, 22,
a § 64 odst. 2 
ANO 2051 (sloupec„S nárokem na odpočet“)*) ANO 
Dodání nového dopravního prostředku do EU osobě neregistrované § 19, 22 a 64 odst. 2 ANO 23
51 (sloupec„S nárokem na odpočet“)*) 
NE – 
Pořízení nového dopravního prostředku z EU od osoby registrované k DPH § 2 odst. 1 písm. c),
§ 16, 19 a 25 
ANO 3 (daň na výstupu)
43 (daň na vstupu) 
NE – 
Pořízení nového dopravního prostředku z EU od neplátce § 2 odst. 1 písm. c),
16, 19 a 25 
ANO 9 (daň na výstupu)
43 (daň na vstupu) 
NE – 
Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu pro účely jeho podnikání § 13 odst. 6,
§ 22, § 64 odst. 4 
ANO 20 ANO 
Dodání zboží včetně instalace nebo montáže s místem plnění mimo ČR § 13 odst. 8
a § 24a 
ANO 26 NE – 
Pořízení zboží včetně instalace nebo montáže v ČR osobou neusazenou v tuzemsku § 24 ANO 12 nebo 13 podle sazeb daně (daň na výstupu) 43 nebo 44 podle sazeb daně (daň na vstupu) NE – 
Dodání vzorků českým plátcem do EU bez úplaty Není předmětem daně dle § 2 odst. 1 NE – NE – 
Dodání vzorků osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě českému plátci bez úplaty Není předmětem daně podle § 2 odst. 1 písm. c) NE – NE – 

Údaje o dodání a pořízení zboží v rámci systému Intrastat

Pro účely DPH je plátce povinen uvádět údaje o dodání a pořízení zboží v rámci EU v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období bez ohledu na objem takto dodaného nebo pořízeného zboží. Údaje o pohybu zboží v rámci EU jsou sledovány finančními úřady, ale i celními orgány. Pro účely vykazování údajů o pohybu zboží v rámci EU, které jsou sledovány celními orgány, slouží vykazování údajů v rámci tzv. systému Intrastat. Ne každý plátce, který uskutečňuje dodání zboží do EU nebo pořízení zboží z EU, je však povinen údaje o tomto zboží v rámci systému Intrastat vykazovat. Povinnosti spojené s vykazování údajů o pohybu zboží v rámci systému Intrastat se týkají pouze plátců, kteří se stanou tzv. zpravodajskou jednotkou, tzn., že objem dodaného, popř. pořízeného zboží v rámci EU přesáhne stanovený limit. Pokud se plátce stane ve sledovaném období zpravodajskou jednotkou pro účely odeslání zboží, je povinen uvádět údaje o odeslání zboží (zákon o DPH používá pro tento typ obchodní transakce pojem „dodání zboží do EU“) v požadovaném rozsahu ve výkazech v rámci systému Intrastat. Výkazy o odeslání zboží předkládá plátce v zákonné lhůtě příslušnému celnímu úřadu. V případě, že se plátce stane ve sledovaném období zpravodajskou jednotkou pro účely přijetí zboží, je povinen uvádět údaje o přijetí zboží (zákon o DPH používá pro tento typ obchodní transakce pojem „pořízení zboží z EU“) v požadovaném rozsahu obdobně jako v případě odeslání zboží ve výkazech v rámci systému Intrastat. Výkazy o odeslání a přijetí zboží předkládá plátce ve lhůtě stanovené vyhláškou č. 201/2005 Sb. příslušnému celnímu úřadu.


Výrobce dětského oblečení,

Nahrávám...
Nahrávám...