dnes je 15.12.2019
Input:

Změny kontrolního a souhrnného hlášení

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.22 Změny kontrolního a souhrnného hlášení

Ing. Mgr. Alena Dugová

Právní úprava

§ 101c písm. a) a b) ZDPH – Povinnost podat kontrolní hlášení

„Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal přede dnem uskutečnění takového plnění úplatu, ze které vznikla povinnost přiznat daň,

b) ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl,

1. vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) nebo

2. uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce,”

Komentář

Úprava ustanovení § 101c písm. a) ZDPH reaguje na ustanovení § 20a ZDPH, tedy novelizované znění upřesňuje, že plátce je povinen podat kontrolní hlášení u přijaté zálohy před realizací plnění jen pokud mu z takové zálohy vznikla povinnost přiznat DPH, protože současné znění mohlo být vykládáno tak, že povinnost podat kontrolní hlášení vzniká i v situaci, kdy plátce přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, aniž by mu taková povinnost přiznat DPH vznikla.

Původní úprava ustanovení § 101c písm. b) ZDPH způsobovala v praxi výkladovou nejasnost, zda má plátce povinnost podat kontrolní hlášení v situaci, kdy sice plátce přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, ale v daném zdaňovacím období plátce toto přijaté plnění neuplatnil jako nárok na odpočet DPH. Plátce je totiž obecně oprávněn si uplatnit nárok na odpočet DPH v období tří let, s tím, že lhůta pro uplatnění nároku na odpočet DPH počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Podle novelizovaného znění § 101c písm. b) bodu 2. vzniká povinnost podat kontrolní hlášení v situaci, kdy ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které plátce přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění plátce poskytl, plátce uplatňuje nárok na odpočet DPH, která byla uplatněna vůči němu jiným plátcem. Novela ZDPH tak povinnost podání kontrolního hlášení navazuje na okamžik uplatnění nároku na odpočet DPH. Navíc však novelizované znění bodu 1 § 101c písm. b) ZDPH přidává novou situaci, kdy vzniká povinnost podat kontrolní hlášení, a to v situaci, kdy ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které plátce přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění plátce poskytl, vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) ZDPH.

§ 101h odst. 3 a 6

„(3) Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu DPH, pokutu do 500 000 Kč.

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu DPH. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.”

Novelizované znění ustanovení § 101h v odst. 3 a 6 zužuje množinu daní na oblast DPH, kdy pro účely kontrolního hlášení se zohledňuje pouze správa DPH a nikoliv správa daní, jak bylo v původním znění ZDPH. Dále ale novela ZDPH rozšiřuje situace, kdy může správce daně uložit pokutu až do výše 500 000 Kč v souvislosti s kontrolním hlášením. Jak uvádí komentář, tak „v praxi dochází poměrně často k situaci, kdy plátci záměrně a opakovaně nevyplňují údaje (neuvedou všechny potřebné/požadované údaje nebo uvedou odhadované a nikoliv faktické údaje) v kontrolním hlášení a čekají na výzvu správce daně, na kterou reagují včas a úplně (doplní všechny požadované údaje). Nelze jim tak uložit pokutu podle § 101h odst. 1 ani § 101h odst. 2 ZDPH.”

§ 101i odst. 3

„(3) Povinnost uhradit pokutu zaniká, pokud nebyl platební výměr, kterým je rozhodnuto o této povinnosti, vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.”.

Nový odst. 3 ustanovení § 101i ZDPH zavádí novou lhůtu pro správce daně, který musí stihnout vydat platební výměr k pokutě za porušení povinnosti souvisejících s kontrolním hlášením do 6 měsíců od dne porušení povinnosti. Pokud správce daně nestihne vydat platební výměr v zákonem vymezené lhůtě, tak zanikne plátci povinnost pokutu zaplatit. Toto ustanovení tedy zvyšuje právní jistotu pro plátce, protože v současné době je správce daně de facto omezen lhůtou pro stanovení daně, která je obecně tříletá.

§ 102

„(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě.”

Novelizované