dnes je 7.4.2020

Input:

Změny v zákoně o DPH

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá.

1. Změny daňovým balíčkem 2019

Zákon č. 80/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 206)

Daňovým balíčkem 2019 označujeme novelizaci zákonem č. 80/2019 Sb. (dle sněmovního tisku č. 206), která přinesla především od 1. 4. 2019 do zákona o DPH poměrně hodně změn. Jelikož jsme se těmto změnám věnovali podrobně v předchozí verzi tohoto článku, zmíníme nyní (pouze pro pořádek) ta ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2020 nebo dokonce později.

Změny s účinností od 1. 1. 2020

 • Jde zejména o změnu pro finanční leasing, kdy do § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH (definice dlouhodobého majetku) bylo doplněno, že jím je i hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

Od 1. 1. 2020 se pak toto ustanovení promítlo i do § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH, což znamená, že k uskutečnění zdanitelného plnění dojde již při předání předmětu leasingu uživateli.

Připomeňme, že před novelou byl tento postup jen v případě, kdy byla povinnost k odkupu. Nyní je to prakticky vždy.

 • Změna v § 47 odst. 3 ZDPH způsobuje přeřazení tepla a chladu z 15% DPH do 10% sazby DPH.

Změny s účinností od 1. 1. 2021

Některé změny budou platit (naštěstí) až od roku 2021:

 • Omezují se možnosti aplikace DPH u nájmu v případě nájmů vybraných prostor, i když bude plátcem nájemce i pronajímatel a nájemce bude v najatém prostoru uskutečňovat ekonomickou činnost. DPH již nepůjde uplatnit u:

  • - a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  • - b) obytného prostoru,
  • - c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  • - d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
  • - e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, a
  • - f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.
 • Elektronické podání správci daně bude vyžadováno i od identifikované osoby.

K tomu jen doplňme, že Sněmovnou je projednávána novela daňového řádu (sněmovní tisk 580), která obsahuje i novelu zákona o DPH, která by mohla elektronické podání od identifikované osoby zavést i dříve.

2. Změny v souvislosti s rozšířením EET

Novela rozšiřující EET

Zákon č. 256/2019 Sb. (na základě sněmovního tisku 205) přináší od 1. 5. 2020 v souvislosti s rozšířením EET na další podnikatele (podrobněji viz článek Změny v ostatních daňových zákonech) také změny sazeb DPH, a to v podobě rozšíření plnění v 10% sazbě DPH.

V případě zboží bude ve druhé snížené sazbě DPH:

 • - pitná voda a
 • - knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud
  • - jsou obsaženy na hmotném nosiči a
  • - nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.

V případě služeb budou do druhé snížené sazby DPH přeřazeny:

 • - úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí,
 • - odvádění vod (stočné) a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi,
 • - stravovací služby (vyjma cigaret a alkoholu, ale točené pivo v 10% sazbě bude),
 • - úklidové služby (čištění vnitřních prostor a mytí oken) pro domácnosti,
 • - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • - opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů, textilních výrobků a jízdních kol a
 • - kadeřnické a holičské služby.

Do 10% sazby DPH se rovněž přesunou elektronicky poskytované služby spočívající v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona.