dnes je 29.5.2024

Automobil - pořízení koupíGarance

17.5.2024, Ing. Christian Žmolík, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

343 - Daň z přidané hodnotyGarance

20.2.2024, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka – plátce daně z přidané hodnoty – zde zachycuje podle daňových dokladů daňovou povinnost odvést daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) a nárok na navrácení DPH při uplatnění odpočtu daně za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu. Účtují…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Slevy u podnikatelů vedoucích daňovou evidenciGarance

30.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obchodní praxi jsou zcela běžné případy, kdy dodavatelé poskytují svým obchodním partnerům nebo svým zákazníkům různé slevy, a to nejen při prodeji zboží, ale také při poskytování nejrůznějších služeb. K těmto slevám je vede jednak snaha získat nebo udržet…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Technické zhodnocení u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

24.7.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „technické zhodnocení” (dále TZ) je účetní a daňový, účelově zavedený termín, který nenajdeme v právní normě upravující soukromoprávní vztahy (jako je občanský zákoník). Nejedná se ani o samostatnou věc, proto TZ nemůže být předmětem občanskoprávních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Osobní potřeba poplatníka (aneb výdaje nesouvisející s podnikáním)Garance

22.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu se budeme zabývat problematikou výdajů, které souvisí s osobní spotřebou podnikatelů (OSVČ), tedy nesouvisí s podnikatelskou činností. Konkrétně popíšeme postup řešení této osobní spotřeby z pohledu daně z příjmů i daně z přidané hodnoty.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účetní a daňové doklady, opravy chyb, obchodní listinyGarance

19.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při každé činnosti, kterou vykonáváme, se může stát, že uděláme chybu. Důležité je, abychom možnost chyb a omylů snížili pokud možno na minimum a z již odhalených chyb (ať už námi, nebo někým jiným) se ponaučili. Abychom těmto chybám předešli, musíme především…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Opravné položky k cizoměnovým pohledávkámArchiv

26.5.2021, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní postup při tvorbě opravné položky k cizoměnové pohledávce jsme léta aplikovali dle letité dohody koordinačního výboru Komory daňových poradců a ministerstva financí. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny k rozvahovému dni (okamžik, ke kterému je…

Dostupné v časových verzích: 2021

Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)Archiv

21.10.2019, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa DPH u společností (dříve sdružení) v příkladechGarance

7.2.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 7. 2017 byla v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), zrušena až na dvě výjimky všechna dřívější speciální ustanovení upravující registraci a postupy při uplatňování a správě daně…

Zprostředkovatelské službyArchiv

14.8.2015, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převod nemovitostí a dodání staveb a stavebních pracíArchiv

10.8.2015, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava výše daněArchiv

15.5.2015, Ing. Václav Benda, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH - základní schémaArchiv

12.5.2015, Ing. Václav Benda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění či činnosti (1.) uskutečňované daňovými subjekty lze pro účely DPH, a to z hlediska jejich příslušného daňového režimu a také vykázaní v přiznání k DPH, zjednodušeně schematicky rozlišit na 2 základní skupiny, a to na ekonomické činnosti (2.) a ostatní…

Daňové doklady při tuzemských plněních

18.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně z pohledu DPH

4.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace k DPH

13.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti

27.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce…

Obchodní majetek

3.9.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní majetek byl do konce roku 2013 definován ve třech právních předpisech, od roku 2014 již pouze ve dvou daňových zákonech. Každá právní norma však na obchodní majetek nahlíží jinak a je nezbytné respektovat účel, pro který obchodní majetek…

Nespolehlivý plátce

20.8.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud plátce poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, může správce daně rozhodnout, že je nespolehlivým plátcem.

Souhrnné hlášení dle zákona o DPH

6.8.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proč, jak a kdy podat souhrnné hlášení dle zákona o DPH? Dozvíte se dále….

Obrat pro účely DPH

23.7.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastějším důvodem, pro který osobě povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku vznikne povinnost registrovat se jako plátce, je překročení limitu obratu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních…

Uskutečnění zdanitelného plnění

14.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda jde o dodání zboží, nemovité věci či poskytnutí služby.

Smlouva o dílo a související nákladyArchiv

22.4.2014, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo je z právního pohledu upravena v ustanoveních §§ 2586 až 2635 nového občanského zákoníku (NOZ). V případě smluv uzavřených před 1. 1. 2014 se tyto smlouvy, stejně jako práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z…

Místo plnění u služeb

2.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je upraveno zákonem o dani z přidané hodnoty místo plnění u služeb od 1. ledna 2014? Dozvíte se dále….

Zrušení registrace k DPH

19.3.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je řešena v zákoně o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2014 otázka zrušení registrace k DPH? Čtěte dále….

Daňové doklady při tuzemských plněních

5.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro daňové doklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty platí od 1. 1. 2014 následující úprava.

Osobní potřeba poplatníkaArchiv

29.8.2013, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), zejména:

Přepravní službyArchiv

28.5.2013, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní a poradenské službyArchiv

23.5.2013, Ing. Václav Benda Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...