dnes je 20.7.2024

Input:

111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o pomoci v hmotné nouzi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
165/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá slova v § 5 odst. 1 písm. b), § 53 odst. 1 písm. b) a § 53 odst. 3 písm. b) bodě 20
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 49 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 3 písm. c)
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění celkem 10 novelizačních bodů
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 53 odst. 3
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
vkládá v § 24 odst. 1 písm. e), v § 61 odst. 1 písm. g), v § 72 odst. 3 písm. e); nové přechodné ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 11 odst. 3 písm. a) a c)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 1, v § 43 vkládá nový odst. 5
ve znění zák. č. 479/2008 Sb.
479/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 18a odst. 2, § 24 odst. 1 písm. f) a g)
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění - § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 5
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 1 písm. b) a h), § 43 odst. 5, § 49 odst. 1 písm. b) a § 55 odst. 4 písm. d)
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 2 odst. 6 písm. a), § 3 odst. 1 písm. f) a § 47 odst. 3
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 3 odst. 1 a 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 53
141/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
mění § 24 odst. 1
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 1 písm. b) bod 1
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16 odst. 2 a 8, § 61 odst. 1, § 62,
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 9 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2 a 3, § 55 odst. 3 písm. f), § 62a písm. d)
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 11 odst. 4 písm. d) až f)
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1 písm. b) bod 1
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 112 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 6 písm. b), § 49 odst. 1 písm. b) a § 50
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 9 odst. 1 písm. a)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 1, § 33, § 53, § 55 odst. 4 písm. c), § 70 odst. 2
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 43; nová přechodná ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 9 odst. 1 písm. a)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 56 odst. 2
252/2014 Sb.
(k 19.11.2014)
mění § 9 odst. 3 písm. b)
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
254/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá nový § 65a
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 55 odst. 3 písm. a)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 9 odst. 1 písm. a)
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 55 odst. 3 písm. j)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 71 písm. b)
367/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
98/2017 Sb.
(k 20.4.2017)
mění § 42 odst. 3
98/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 10, § 33, § 33a, § 34, § 35a, § 43, § 61 a § 63; vkládá § 33c a 33d; ruší § 30; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. e), § 57, § 58 a § 59
309/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 33 odst. 6, § 43 odst. 5 a § 66; nová přechodná ustanovení
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 13 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 53
327/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 48, § 50, § 75; vkládá § 51a; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
344/2021 Sb.
(k 24.9.2021)
ruší ustanovení § 33 odst. 9 a § 33d
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 9 odst. 1
203/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 2, § 9, § 10, § 36, § 37, § 67, § 71, § 73, § 74 a § 76; nová přechodná ustanovení
456/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 9 odst. 3 písm. c)
407/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
407/2023 Sb.
(k 1.2.2024)
vkládá § 6a a § 69 odst. 3 a mění § 71
407/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
vkládá § 50a, § 50b; mění § 57, § 58, § 72 a § 80
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 49 odst. 1 písm. b)
454/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek1) fyzickým osobám (dále jen „osoba”), které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi (dále jen „dávka”).
(2)  Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.
§ 2
Hmotná nouze
(1)  Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu2) , pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2)  Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob
a)  po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), nebo
b)  dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služeb s bydlením bezprostředně spojených (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení”),

přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.
(3)  Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.
(4)  Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, kterou postihne vážná mimořádná událost a jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se pro účely tohoto zákona rozumí zejména
a)  živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie,
b)  jiná událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.
(5)  Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky
a)  k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo
b)  na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, nebo
c)  na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí59) .
(6) 
Nahrávám...
Nahrávám...