dnes je 20.7.2024

Input:

64/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")

64/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojišťovny v jejich úplném znění.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 51 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 ze dne 31. 12. 2003
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro pojišťovny se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro pojišťovny”)
 
1.
Cíl
Cílem těchto Českých účetních standardů (dále jen „standardy”) je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů, stanovení postupů účtování a popis účetních metod včetně konsolidace účetní závěrky za účelem do Cílení souladu při jejich používání pojišťovnami.
 
2.
Obsah
 
Číslo
Název
201
Účty a zásady účtování na účtech
202
Otevírání a uzavírání účetních knih, závěrkové a podrozvahové účty, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
203
Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění
204
Předepsané hrubé pojistné
205
Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy)
206
Náklady na pojistná plnění
207
Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním pojištění
208
Vlastní kapitál
209
Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických rezerv (viz standard č. 207) a položek E, G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205)
210
Finanční umístění (investice)
211
Finanční umístění životního pojištění (položka D. aktiv rozvahy)
212
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (včetně položky G.II. aktiv rozvahy, popřípadě položky C.IV aktiv rozvahy)
213
Náklady a výnosy
214
Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou u exportních pojišťoven
215
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kanceláře)
216
Zákonné pojištění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)
217
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí - viz standard č. 210)
218
Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledávky; s výjimkou standardu č. 203)
219
Inventarizační rozdíly
220
Zúčtování daní a dotací (včetně položek III.9., III. 14. a III.15. výkazu zisku a ztráty) - daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj. nepřímé daně
Nahrávám...
Nahrávám...