dnes je 1.2.2023

Input:

Obchodování v EU a ve třetích zemích v roce 2019 - 1. část

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.0910.2
Obchodování v EU a ve třetích zemích v roce 2019 – 1. část

Ing. Martina Matějková

Tento článek je věnován zejména problematice obchodování se zbožím v rámci EU i mimo EU se zaměřením na složitější případy, se kterými se může tuzemský plátce při uskutečňování svých ekonomických činností setkat.

Pořízení zboží z jiného členského státu

Podle § 16 ZDPH se pro účely tohoto zákona pořízením zboží z jiného členského státu rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného, osobou, která uskutečňuje dodání zboží, pořizovatelem, kterým se pro účely zákona o DPH rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo zmocněnou třetí osobou. Osvobozenou osobou je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. m) zákona o DPH osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem.

Místo plnění

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je ve smyslu § 11 odst. 1 ZDPH místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Toto ustanovení zpravidla nepřináší v praxi větší problémy. Pokud tuzemský plátce pořídí zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v tomto členském státě, přičemž je toto zboží fyzicky přepraveno z předmětného členského státu do tuzemska a nejedná se o tzv. třístranný obchod, místo plnění se vždy nachází v České republice. V obchodních vztazích však často dochází k situacím, kdy tuzemský plátce pořídí zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v tomto členském státě, zboží však není přepraveno do České republiky, ale do jiného (dalšího) členského státu. Ve smyslu § 11 odst. 2 ZDPH platí, že pokud je ukončení odeslání nebo přepravy zboží v členském státě odlišném od členského státu, který vydal DIČ, které pořizovatel zboží poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě, která mu zboží dodává, za místo plnění se považuje členský stát, který vydal DIČ poskytnuté pořizovatelem zboží, pokud pořizovatel zboží neprokáže, že u tohoto pořízení, které bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, splnil v tomto členském státě povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění; obdobně se postupuje v případě, že nevznikla povinnost přiznat plnění. S účinností od 1. 4. 2019 tak má pořizovatel zboží nejen povinnost prokázat, že pořízení zboží bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, ale navíc má povinnost prokázat, že v tomto členském státě, který je jiný než ten, který vydal DIČ, které poskytl osobě registrované k dani, která mu zboží dodává, skutečně splnil povinnost přiznat daň či v případě osvobození od daně splnil povinnost přiznat plnění. Uvedeným ustanovením nicméně není dotčeno ustanovení § 11 odst. 1 ZDPH. V případě, že tuzemský plátce (pořizovatel zboží) uhradí daňovou povinnost související s pořízením zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží následně potom, co byla z tohoto pořízení v tuzemsku přiznána daň nebo přiznáno plnění podle § 11 odst. 2 ZDPH, je oprávněn si ve smyslu § 11 odst. 3 ZDPH snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla zaplacena daň, nebo o hodnotu přiznaného plnění v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Obdobně se postupuje v případě, že nevznikla povinnost přiznat plnění. Pro snížení základu daně platí obdobně ustanovení § 42 ZDPH. Tuzemský plátce však nemá nárok na odpočet daně v České republice (viz rozsudek ESD ve spojených věcech C-536/08 a C-539/08).

Povinnost přiznat daň

Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, jsou povinni ve smyslu § 108 odst. 2 ZDPH z tohoto plnění přiznat daň. Tato povinnost jim podle § 25 ZDPH vzniká k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl před tímto dnem vystaven daňový doklad, vzniká povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu.

Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21 ZDPH. Jedná se tedy o okamžik, ke kterému dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z osoby, která zboží dodává, na příjemce plnění (pořizovatele zboží). Pořízení zboží plátce či identifikovaná osoba vykazují na ř. 3, popř. 4 daňového přiznání. Při splnění podmínek vymezených v § 72 a násl. ZDPH je plátce zároveň oprávněn k odpočtu daně na vstupu, který vykáže na ř. 43, popř. 44 daňového přiznání.

Kontrolní a souhrnné hlášení

Plátce, který pořizuje zboží v tuzemsku z jiného členského státu, je povinen vyplnit údaje o základu daně a dani na výstupu podle sazby daně do části A.2. kontrolního hlášení. Do souhrnného hlášení ve smyslu § 102 ZDPH však plátce ani identifikovaná osoba pořízení zboží z jiného členského státu neuvádí.

Dodání zboží do jiného členského státu

Podle § 13 odst. 2 ZDPH se dodáním zboží do jiného členského státu pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Místo plnění

Pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ZDPH místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. V rámci obchodování s obchodními partnery z EU však častěji dochází k tomu, že při dodání zboží je toto zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou. V takovém případě je místem plnění ve smyslu § 7 odst. 2 ZDPH místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Obecně platí, že aby se jednalo o plnění zdanitelné, popř. osvobozené ve smyslu tuzemského zákona o DPH, musí se jednat o plnění, které je předmětem české DPH ve smyslu ustanovení § 2 ZDPH, tedy musí se jednat mj. o plnění s místem plnění v tuzemsku. Pokud zboží putuje po území EU, ovšem mimo území České republiky, místo plnění se nikdy nenachází v tuzemsku, nýbrž v některém ze členských států EU. Při uplatnění daně (popř. osvobození od daně) je v takovém případě třeba vycházet z právních předpisů platných v daném členském státě. Tuzemský plátce vykáže v daňovém přiznání dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko na ř. 26.

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

Při dodání zboží do jiného členského státu je povinen český plátce přiznat daň na výstupu, pokud se na dodání zboží nevztahuje osvobození ve smyslu § 64 ZDPH. Od daně s nárokem na odpočet daně je ve smyslu § 64 ZDPH osvobozeno dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. Aby bylo možné osvobození ve smyslu § 64 ZDPH uplatnit, musí být zboží do příslušného jiného členského státu skutečně přepraveno. Tuto skutečnost by měl plátce správci daně prokázat důkazními prostředky, a to např. přepravními doklady, dodacími listy apod.

Plátce, který uplatňuje osvobození od daně, by si měl ověřit splnění i druhé podmínky pro osvobození od daně, a to, že skutečně dodává zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě. Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) ZDPH se osobou registrovanou k dani v jiném členském státě rozumí osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. Ve smyslu znění zákona o DPH je pro uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu v daném případě nutné zkoumat, zda je/byl odběratel z jiného členského státu v době uskutečnění plnění (dodání zboží) osobou registrovanou k dani ve smyslu zákona o DPH (tj. zda má/měl přidělené DIČ pro účely obchodování mezi členskými státy). Pokud není k datu uskutečnění předmětného plnění zákazník v jiném členském státě zaregistrovaný pro intrakomunitární plnění, má tuzemský plátce (dodavatel) povinnost přiznat daň ve smyslu § 108 odst. 1 ZDPH "standardním způsobem". Zákazník v jiném členském státě má posléze právo na vrácení této daně podle § 82 ZDPH, čímž je zachována neutralita. Dodání zboží do jiného členského státu, které je osvobozeno od daně, plátce vykáže v daňovém přiznání na ř. 20. Pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně, plátce vykáže plnění na ř. 1, popř. 2 daňového přiznání.

Pozn. Olgy Holubové:

Podle judikatury SDEU však zatím platí, že členský stát nemůže odmítnout osvobození výhradně jen z důvodu, že pořizovatel není k dani registrován, pokud je jeho povinností daň přiznat (např. C-492/13 Traum EOOD).

Tuzemští plátci daně z přidané hodnoty si mohou ověřit, zda je určité DIČ registrováno v daném členském státě EU pro intrakomunitární plnění, na internetových stránkách Evropské komise (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN) či na příslušném útvaru Generálního finančního ředitelství ČR telefonicky nebo e-mailem (více na internetových stránkách Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/overovani-dic-eu).

Povinnost přiznat uskutečnění dodání

Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká podle § 22 ZDPH povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Opět je však nutné přihlédnout k datu vystavení daňového dokladu s tím, že pokud byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu. Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně, má plátce povinnost přiznat daň, přičemž postupuje podle stejných pravidel jako při jakémkoliv jiném zdanitelném plnění s místem plnění v tuzemsku. Ve smyslu § 20a ZDPH vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě (viz § 20a odst. 3 ZDPH). Podle § 21 odst. 1 písm. a) ZDPH se zdanitelné plnění při dodání zboží považuje za uskutečněné dnem dodání podle § 13 odst. 1 ZDPH, tj. dnem, kdy došlo k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Kontrolní a souhrnné hlášení

Pokud tuzemský plátce uskuteční dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je osvobozené od daně podle § 64 ZDPH, je povinen podle § 102 odst. 1 písm. a) ZDPH podat souhrnné hlášení. Dodání zboží do jiného členského státu plátce vykáže v souhrnném hlášení pod kódem "0", a to ke stejnému dni, kdy mu vzniká povinnost přiznat dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení § 22 ZDPH. Přestože zákon o DPH nestanoví přesný den vykázání tohoto plnění v souhrnném hlášení, lze se domnívat, že by mělo být vykázáno ve stejnou dobu, jako je vykázáno v přiznání. Plátce do kontrolního hlášení údaje týkající se dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu § 64 ZDPH neuvádí. Nicméně pokud by nebylo možné uplatnit osvobození od daně (viz výše), jednalo by se o tuzemské zdanitelné plnění, které by plátce vykázal v části A.4., popř. A.5. kontrolního hlášení, a to s ohledem na hodnotu plnění a status odběratele.

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskuteční dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je prostřední osobou v tomto obchodu. Do kontrolního hlášení údaje týkající se tohoto obchodu neuvádí. Stejně tak identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je prostřední osobou v tomto obchodu.

1) Tuzemský plátce pořizuje zboží z jiného členského státu a následně ho dodává do dalšího členského státu – přeprava zboží se uskutečňuje mimo území ČR

Tuzemský plátce DPH nakoupil zboží od osoby registrované k dani v Polsku. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a polské DIČ prodávajícího. Zboží bylo přepraveno z Polska na Slovensko. Následně tuzemský plátce dodá zboží španělské osobě registrované k dani. Zboží je přepraveno ze Slovenska do Španělska (nejedná se o třístranný obchod).

Tuto obchodní transakci je třeba posoudit ve dvou krocích. Nejprve jako pořízení zboží z jiného členského státu a poté jako dodání zboží do dalšího členského státu. Při pořízení zboží z Polska je ukončení odeslání nebo přepravy zboží v členském státě odlišném od členského státu, který vydal DIČ použité pořizovatelem pro tuto transakci. Místo plnění při pořízení zboží se tedy nachází v tom členském státě, který vydal toto DIČ, tj. v České republice, jestliže tuzemský plátce (pořizovatel) neprokáže, že u tohoto pořízení, které bylo předmětem daně na Slovensku, splnil v tomto členském státě povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. V takovém případě plnění tuzemský plátce vykáže na ř. 3, popř. 4 daňového přiznání. Okamžik vzniku daňové povinnosti stanoví ustanovení § 25 ZDPH. Jak již bylo výše uvedeno, přiznání daně v České republice tuzemského plátce nezbavuje povinnosti přiznat daň z této transakce také na Slovensku. Případné daňové či registrační povinnosti tuzemského plátce na Slovensku stanoví právní předpisy platné v tomto členském státě. V případě, že tuzemský plátce splní svoji daňovou povinnost na Slovensku, tj. přizná daň nebo plnění v tomto jiném členském státě, je oprávněn si ve smyslu § 11 odst. 3 ZDPH snížit základ daně v České republice o základ daně, z kterého byla odvedena daň na Slovensku. Pro snížení základu daně platí obdobně ustanovení § 42 ZDPH. Český plátce nemá nárok na odpočet daně v České republice (viz rozsudek ESD ve spojených věcech C-536/08 a C-539/08).

Při dodání zboží ze Slovenska do Španělska, které zajišťuje tuzemský plátce, se místo plnění nachází v souladu s § 7 odst. 2 ZDPH na Slovensku. Při uplatnění daně je třeba vycházet z právních předpisů platných na Slovensku.

2) Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu

V praxi činí často problémy také aplikace zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství, což je specifický případ tzv. třístranného obchodu. Zákon o DPH tento obchod vymezuje v ustanovení § 17. Třístranný obchod mohou uzavřít výhradně tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech, přičemž předmětem obchodu je vždy dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami. Obchodované zboží v rámci třístranného obchodu musí vždy být odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Při splnění zákonem daných podmínek dochází k minimalizování administrativní zátěže na straně pořizovatele zboží, jelikož pořizovatel je osvobozen od povinnosti přiznat daň v členském státě konečného odběratele. Tato povinnost se přenáší přímo na konečného odběratele.

Účastníkem třístranného obchodu je vždy prodávající, kterým se pro účely tohoto obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou. Dále pak kupující, což vždy musí být osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od prostřední osoby. Třetím účastníkem je prostřední osoba, kterou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která není osvobozenou osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. m) ZDPH a která pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v tomto členském státě. Při použití třístranného obchodu se prostřední osoba nesmí registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

Tuzemský plátce je kupujícím

Pokud je tuzemský plátce na pozici kupujícího, prostřední osobou a prodávajícím jsou pak osoby registrované k dani ve dvou různých členských státech. Prostřední osoba (osoba registrovaná k dani v členském státě A) pořizuje zboží od prodávajícího (osoba registrovaná k dani v členském státě B) za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v tuzemsku. Zboží, které pořizuje prostřední osoba registrovaná k dani v členském státě A, je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu B (stát prodávajícího) kupujícímu do tuzemska. Z pohledu tuzemského plátce tedy dochází k pořízení zboží z jiného členského státu, při kterém mu vzniká ve smyslu § 108 odst. 4 písm. b) ZDPH povinnost přiznat daň. Plnění tuzemský plátce vykáže na ř. 3, popř. ř. 4 daňového přiznání, do souhrnného hlášení jej neuvádí.

Tuzemský plátce (kupující) pořídil zboží v rámci třístranného obchodu od osoby registrované k dani v Německu (prostřední osoba), která jej pořídila od osoby registrované k dani v Polsku (prodávající). Zboží je dopraveno z Polska přímo do České republiky.

Pro prostřední osobu (německého plátce) je při splnění podmínek vymezených v ustanovení § 17 ZDPH pořízení zboží v tuzemsku osvobozeno od daně. Tuzemský plátce přizná ve smyslu § 108 odst. 4 písm. b) ZDPH z pořízení předmětného zboží daň, plnění vykáže na ř. 3, popř. 4 daňového přiznání. Při splnění podmínek vymezených v § 72 a násl. ZDPH je zároveň tuzemský plátce oprávněn k odpočtu daně, který vykáže na ř. 43, popř. 44 daňového přiznání.

Tuzemský plátce je prostřední osobou

Pokud je tuzemský plátce v postavení prostřední osoby, měly by se na něj v ostatních členských státech přiměřeně vztahovat stejné podmínky pro osvobození, tak jak jsou v zákoně o DPH nastaveny pro osoby registrované k dani v jiných členských státech (viz § 17 odst. 6 ZDPH). Pokud například italský plátce (kupující) pořídí zboží od tohoto tuzemského plátce (prostřední osoby), která jej pořídila od osoby registrované k dani na Slovensku (prodávající), přičemž zboží bylo přepraveno ze Slovenska přímo do Itálie, mělo by se na tuzemského plátce vztahovat obdobné osvobození od daně při pořízení zboží v Itálii. V daňovém přiznání jsou pro tuzemského plátce, který je v postavení prostřední osoby, určeny řádky 30 a 31, přičemž na řádek 30 tuzemský plátce vykazuje hodnotu pořízeného zboží z jiného členského státu a na řádek 31 hodnotu dodaného zboží do jiného členského státu. Hodnotu plnění z řádku 31 plátce zároveň uvede v souhrnném hlášení s kódem 2.

Tuzemská osoba povinná k dani, neplátce DPH, nakupuje zboží od osoby registrované k dani v Polsku a obratem toto zboží prodává osobě registrované k dani na Slovensku. Zboží je přepraveno z Polska přímo na Slovensko, tedy zcela mimo území tuzemska.

Tuto obchodní transakci nelze považovat za třístranný obchod ve smyslu ustanovení § 17 ZDPH, jelikož tento obchod může být uzavřen pouze mezi třemi osobami registrovanými k dani ve třech různých členských státech, což v tomto případě nenastalo.

Osoba registrovaná k dani v Polsku si objednala zboží u tuzemského plátce. Tuzemský plátce předmětné zboží nakoupil od osoby registrované k dani v Německu. Osoba registrovaná k dani v Německu dodala zboží tuzemskému plátci do skladu v České republice. Následně bylo zboží tuzemským plátcem dodáno osobě registrované k dani v Polsku.

V uvedeném případě nebyla splněna jedna z podmínek pro použití zjednodušeného postupu v rámci třístranného obchodu, a to konkrétně podmínka přímého odeslání nebo přepravy z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Proto se v tomto případě při nákupu zboží tuzemským plátcem od osoby registrované k dani v Německu jedná o pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění podle § 11 odst. 1 ZDPH, neboť přeprava zboží od osoby registrované k dani v Německu byla ukončena v tuzemsku. Při následném prodeji zboží tuzemským plátcem osobě registrované k dani v Polsku se jedná o dodání zboží do jiného členského státu s místem plnění podle § 7 odst. 2 ZDPH, tj. v daném případě v tuzemsku. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v Německu vykáže tuzemský plátce na řádku č. 3, popř. 4, daňového přiznání. Při splnění podmínek vymezených v § 72 a násl. ZDPH je tuzemský plátce oprávněn k odpočtu daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění, který vykáže na řádku č. 43, popř. 44, daňového přiznání. Následné dodání zboží osobě registrované k dani v Polsku vykáže tuzemský plátce na řádku 20 daňového přiznání. Hodnotu plnění z řádku č. 20 daňového přiznání zároveň uvede v souhrnném hlášení s kódem "0“.

Tuzemský plátce je prodávajícím

Prodávající vykazuje dodání zboží v rámci třístranného obchodu jako "běžné" dodání zboží do jiného členského státu. Plátce (prodávající osoba) uvádí plnění na řádek 20 daňového přiznání a v souhrnném hlášení jej vykazuje pod kódem "0".

Tuzemský plátce B (prodávající) prodal v rámci třístranného obchodu zboží osobě registrované k dani v Maďarsku (prostřední osoba), která jej následně prodala osobě registrované k dani na Slovensku (kupující). Zboží bylo dopraveno přímo z České republiky na Slovensko.

Tuzemský plátce, který je v postavení prodávajícího, vykáže dodání zboží do jiného členského státu (prostřední osobě) na řádku č. 20. Hodnotu plnění z řádku č. 20 daňového přiznání plátce zároveň uvede v souhrnném hlášení s kódem "0". Při splnění podmínek vymezených v § 72 a násl. ZDPH je tuzemský plátce oprávněn k odpočtu daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění, který vykáže na řádku č. 43, popř. řádku č. 44 daňového přiznání.

3) Tuzemský plátce A dodává zboží tuzemskému plátci B – zboží přepraví tuzemský plátce A z tuzemska do jiného členského státu konečnému spotřebiteli

Jelikož se jedná o dodání zboží spojené s jeho odesláním nebo přepravou osobami vymezenými v ustanovení § 7

Nahrávám...
Nahrávám...