dnes je 20.7.2024

Input:

112/1997 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

č. 112/1997 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1996 byl v Praze podepsán Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.1)
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem 11. dubna 1997.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění Protokolu, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
PROTOKOL
doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
Česká republika a Nizozemské království,
přejíce si doplnit Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze 4. března 1974 (v tomto Protokolu dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
Článek 1
Článek 5 Smlouvy se pozměňuje doplněním bezprostředně za pododstavec f) odstavce 2 následujícího nového pododstavce:
„g)  staveniště nebo stavbu nebo montáž, které trvají déle než dvanáct měsíců.”
a vypuštěním pododstavce f) odstavce 3.
Článek 2
Článek 6 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním ve druhé větě odstavce 2 slov „a pohledávky jakéhokoli druhu zajištěné zástavním právem na nemovitosti s výjimkou obligací”.
Článek 3
Článek 11 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním odstavce 2 a jeho nahrazením následujícím textem:
„2. Výraz „úroky” použitý v tomto článku označuje příjmy z veřejných dluhopisů, obligací nebo dlužních úpisů zajištěných i
Nahrávám...
Nahrávám...