dnes je 21.7.2024

Input:

190/2004 Sb., Zákon o dluhopisech, ve znění účinném k 29.5.2022

č. 190/2004 Sb., Zákon o dluhopisech, ve znění účinném k 29.5.2022
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dluhopisech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 7 odst. 1 písm. m), § 12 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. f), § 28 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 1 písm. a) body 1 a 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 12 odst. 6 a § 19 odst. 6
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 40 odst. 5
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. l)
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 26 odst. 4
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá v § 15 odst. 4; mění § 26
172/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění, k datu celkem 118 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
137/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 38 a § 39
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění, celkem 95 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 26 odst. 1
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
119/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 2, § 6 a § 9
237/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 29
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění, celkem 43 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent”), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.
§ 2
Dluhopis a emise dluhopisů
(1)  Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky”).
(2)  Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.
(3)  Dluhopis, který není zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem (dále jen „listinný dluhopis”), je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.
(4)  Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva, se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).
§ 3
Zpřístupnění emisních podmínek
(1)  Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.
(2)  Je-li nejpozději k datu emise dluhopisů uveřejněn prospekt dluhopisů (dále jen „prospekt”) a jsou-li nejpozději k témuž datu na internetových stránkách emitenta zpřístupněny jejich emisní podmínky, zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje. V tom případě však emitent zajistí, aby emisní podmínky byly zpřístupněny na těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů a měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.
(3)  Jestliže o to vlastník dluhopisů požádá, vzniká emitentovi povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních emisních podmínek těchto dluhopisů.
§ 4
Seznam vlastníků
(1)  Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů. Seznam vlastníků dluhopisů, které jsou zaknihovaným cenným papírem nebo imobilizovaným cenným papírem (dále jen „zaknihovaný dluhopis”), vede osoba vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů. Práva spojená s dluhopisy je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(2)  K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči emitentovi se vyžaduje předložení dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem dluhopisu;
Nahrávám...
Nahrávám...