dnes je 20.7.2024

Input:

216/1994 Sb., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 216/1994 Sb., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 1. listopadu 1994
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 15
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 1
19/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 4 odst. 2 a část pátou
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 4, § 16, § 34 odst. 2, vkládá § 19a, část šestou a sedmou
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 40g odst. 3
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 41
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 47
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Tento zákon upravuje
a)  rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci,
b)  rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku7) a
c)  výkon rozhodčích nálezů.
Rozhodčí smlouva
§ 2
(1)  Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).
(2)  Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.1)
(3)  Rozhodčí smlouva se může týkat
a)  jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo
b)  všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka).
(4)  Není-li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se jak na práva z právních vztahů přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy související.
(5)  Rozhodčí smlouva váže také právní nástupce stran, pokud to strany v této smlouvě výslovně nevyloučí.
§ 3
(1)  Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.
(2)  Tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy.
ČÁST DRUHÁ
Rozhodci
§ 4
(1)  Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný, pokud zvláštní předpis2) nestanoví jinak.
(2)  Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
§ 5
(1)  Nikdo není povinen přijmout funkci rozhodce. Pokud však tuto funkci přijme, je povinen vykonávat ji v souladu s tímto zákonem a dalšími předpisy.
(2)  Přijetí funkce rozhodce musí být písemné.
(3)  Rozhodce se může své funkce vzdát jen ze závažných důvodů nebo se souhlasem stran.
§ 6
(1)  Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni.
(2)  Rozhodce mohou mlčenlivosti zprostit strany. Jestliže strany rozhodce mlčenlivosti nezprostí, rozhoduje o zproštění mlčenlivosti z vážných důvodů předseda okresního soudu, v jehož obvodu má rozhodce trvalý pobyt. Pokud
Nahrávám...
Nahrávám...