dnes je 20.7.2024

Input:

28/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-11: k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

28/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-11: k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Pokyn č. GFŘ - D - 11
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 
 
Č.j.: 28 666/2012-3330
 
ze dne 1. 8. 2012
Čl. 1
Předmět pokynu
1.  Předmětem tohoto pokynu je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů nebo penále za porušení rozpočtové kázně k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1) . Tento pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla”), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kriteria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2.  Generální finanční ředitelství postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podaných dle § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory. Nad rámec stanovený tímto pokynem nelze postupovat v případech dle čl. II bod 7 tohoto pokynu.
Čl. II
Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
1.  Odvod vyměřený podle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel, v případech dotací u kterých byly podmínky vyčleněny jako méně závažné podle § 14 odst. 6 téhož zákona, se nepromíjí.
2.  Odvod vyměřený podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel v případech porušení podmínek, u kterých poskytovatel podle § 14 odst. 7 téhož zákona stanovil nižší odvod za porušení rozpočtové kázně, se nepromíjí.
3.  V případech, kdy byla požadovaná částka uhrazena na účet poskytovatele, promíjí se povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele.
4.  V případech porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek je výše prominutí odvodu upravena dle výše finančních oprav uvedených v dokumentu Guideline COCOF 07/0037/03.
5.  V případech zadržení poskytnutých prostředků a porušení povinnosti stanovené dle § 14 odst. 9 dále § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6 a § 54 odst. 3 rozpočtových pravidel se odvod nepromíjí. Penále se snižuje na výhodu ze zadržení, avšak pouze v případě, že před podáním žádosti o prominutí byl odvod uhrazen. V případě částečné úhrady odvodu se snižuje na výhodu ze zadržení pouze penále vztahující se k uhrazené části odvodu.
6.  V případech neoprávněného použití návratných finančních výpomocí či jiných vratných forem poskytnutých prostředků se odvod nepromíjí.
7.  V případech neoprávněného použití nebo
Nahrávám...
Nahrávám...