dnes je 20.7.2024

Input:

284/2011 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění účinném k 1.4.2016

č. 284/2011 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění účinném k 1.4.2016
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. září 2011
o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
268/2012 Sb.
(k 23.8.2012)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
78/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č.  211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č.  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky (dále jen „úvěr”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  nájemním bytem byt postavený s využitím úvěru podle tohoto nařízení určený k zajištění bytové potřeby,
b)  výstavbou
1.  novostavba, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
2.  stavební úpravy1) , kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
3.  nástavba nebo přístavba1) , kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
4.  stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení,
5.  stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení,
c)  upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb2) ,
d)  podlahovou plochou nájemního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,
e)  čistým měsíčním příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu,
f)  průměrnou mzdou průměrná hrubá měsíční mzda za národní hospodářství celkem zjišťovaná a zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.
§ 3
Žadatel o úvěr
Žadatelem o úvěr (dále jen „žadatel”) může být obec nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, která má své sídlo nebo místo trvalého pobytu na území
a)  některého z členských států Evropské unie,
b)  státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c)  Švýcarské konfederace.
§ 4
Podmínky poskytnutí a použití úvěru
Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
a)  pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele; na pozemku nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,
b)  budova, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve výlučném
Nahrávám...
Nahrávám...