dnes je 21.7.2024

Input:

329/2011 Sb., Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 329/2011 Sb., Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 13. října 2011
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
141/2012 Sb.
(k 22.5.2012)
mění § 38 odst. 12
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 19 odst. 3, § 34 odst. 1, § 38; vkládá nový § 34a; nová přechodná ustanovení
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
329/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 6 odst. 1, § 34a, § 35 a § 38; nová přechodná ustanovení
(bod 5 přechodných ustanovení nabyl účinnosti dne 29.12.2014)
140/2016 Sb.
(k 21.5.2016)
mění § 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5 odst. 1; vkládá v části první novou hlavu VI
301/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 20, § 22, § 23; nová přechodná ustanovení
228/2019 Sb.
(k 1.3.2020)
mění § 9, § 10 a přílohu; nové přechodné ustanovení
252/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 10, § 22, § 27, § 35 a přílohu; vkládá § 24a; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 30
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 7, § 8, § 9, § 10 a vkládá § 22a; nová přechodná ustanovení
358/2022 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 7 a ruší § 8 - dosud neuvedeno
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 24, § 26, § 34a a § 35
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením.
§ 2
Druhy dávek
Osobám se zdravotním postižením se poskytují tyto dávky:
a)  příspěvek na mobilitu,
b)  příspěvek na zvláštní pomůcku.
§ 3
Okruh oprávněných osob
Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně
a)  osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu1) nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního předpisu2) ,
b)  osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu3) ,
c)  cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
d)  občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie4) ,
e)  rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie4) ,
f)  cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného právního předpisu2) ,

a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi5) .
§ 4
Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem
(1)  Je-li oprávněnou osobou dítě6) , je orgán příslušný k rozhodování o dávkách povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.
(2)  Při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 9 až 12 v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, se předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku29) nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.
§ 5
Příslušnost k rozhodování
(1)  O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto zákona rozhoduje Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen
Nahrávám...
Nahrávám...