dnes je 20.7.2024

Input:

35/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %

č. 35/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 10. ledna 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2013-2028, 2,50 %:
1.  Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”)
Název: Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %
Zkrácený název: ČR, 2,50 %, 28
Pořadové číslo emise: 78.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. února 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 26. července 2028
Datum emise: 25. února 2013
Datum splatnosti: 25. srpna 2028
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,50 % p. a.
Zdanění výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003859
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000702790
Kupon č. 1 - ISIN: CZ0000702808
Kupon č. 2 - ISIN: CZ0000702816
Kupon č. 3 - ISIN: CZ0000702824
Kupon č. 4 - ISIN: CZ0000702832
Kupon č. 5 - ISIN: CZ0000702840
Kupon č. 6 - ISIN: CZ0000702857
Kupon č.  7 - ISIN: CZ0000702865
Kupon č.  8 - ISIN: CZ0000702873
Kupon č.  9 - ISIN: CZ0000702881
Kupon č. 10 - ISIN: CZ0000702899
Kupon č. 11 - ISIN: CZ0000702907
Kupon č. 12 - ISIN: CZ0000702915
Kupon č. 13 - ISIN: CZ0000702923
Kupon č. 14 - ISIN: CZ0000702931
Kupon č. 15 - ISIN: CZ0000702949
Kupon č. 16 - ISIN: CZ0000702956
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy mají formu cenného papíru na doručitele, jsou vydávány v zaknihované podobě a evidovány v centrální evidenci cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a osoby oprávněné vést navazující evidenci.
4.  Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jako „investoři”). Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny podle právních předpisů České republiky.
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července počínaje rokem 2013. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise do 25. srpna 2013 má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července 2013. Převoditelnost dluhopisu se po datu 26. července 2028 vylučuje.
6. 
Nahrávám...
Nahrávám...