dnes je 20.7.2024

Input:

42/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 42/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2012 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 1. května 2013 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním odstavce 2 písm. a) a b) téhož článku.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU KRÁLOVSTVÍ SAUDSKÉ ARÁBIE
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ
A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU
V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA KRÁLOVSTVÍ SAUDSKÉ ARÁBIE,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1.  Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2.  Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, a rovněž daní z přírůstku majetku.
3.  Současné daně, na které se tato smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v případě Království Saudské Arábie:
-  Zakat;
-  daň z příjmů, včetně daně z investic do přírodního plynu; (dále nazývané „saudská daň”);
b)  v případě České republiky:
-  daň z příjmů fyzických osob;
-  daň z příjmů právnických osob; (dále nazývané „česká daň”).
4.  Ustanovení této smlouvy se budou rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány kterýmkoliv smluvním státem po datu podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1.  Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Království Saudské Arábie” označuje území Království Saudské Arábie, které zahrnuje rovněž oblast mimo výsostných vod, kde, na základě jeho právních předpisů a mezinárodního práva, Království Saudské Arábie vykonává svá svrchovaná a jurisdikční práva pokud jde o vodu, mořské dno, podloží a přírodní zdroje;
b)  výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České
Nahrávám...
Nahrávám...