dnes je 20.7.2024

Input:

551/1991 Sb., Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 551/1991 Sb., Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění účinném k 1.1.2023
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. prosince 1991
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
592/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
60/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
149/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
48/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje
305/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
93/1998 Sb.
(k 30.4.1998)
doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
69/2000 Sb.
(k 29.3.2000)
v § 6 se doplňuje odst. 7, v § 7 odst. 2 písm. b)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 22 odst. 5, § 23 odst. 4
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3
49/2002 Sb.
(k 8.2.2002)
mění § 6 odst. 4, v § 24 mění odst. 2 a doplňuje odst. 3
420/2002 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 11
455/2002 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění (35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 15 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5, § 6, § 7, § 8, § 14, § 15, § 20, § 21, § 22
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 3 ruší větu druhou
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá v § 2 odst. 4 a mění v § 24b odst. 1
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 7
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 12, § 14 odst. 2, § 15, § 18, § 24c; nová přechodná ustanovení
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 2 odst. 1, § 7 odst. 6, § 7a a § 24b odst. 1
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění § 5
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 5 a § 7 odst. 1 písm. a)
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. e) a § 7 odst. 1 písm. a); nové přechodné ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění § 4 a § 7
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 15 odst. 5 a § 18 odst. 9
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 6, § 7 odst. 2, § 20 odst. 1 písm. b); vkládá nový § 9a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23a, § 23b a § 23c
206/2020 Sb.
(k 12.5.2020)
mění § 7 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 1
161/2021 Sb.
(k 10.4.2021)
mění § 7 a § 23b
260/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 7 odst. 2
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Zřizuje se Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen „Pojišťovna”) se sídlem v Praze.
§ 2
(1)  Pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny.
(2)  Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3)  Pojišťovna nesmí provádět nábor pojištěnců prostřednictvím třetí osoby a nesmí při náboru pojištěnců poskytovat nebo nabízet těmto pojištěncům v souvislosti s přihlášením se k Pojišťovně nebo svým pojištěncům anebo třetím osobám v souvislosti s náborem pojištěnců žádné peněžní ani nepeněžní plnění ani jinou výhodu nad rámec plnění poskytovaného jejím pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že toto plnění nebo výhoda je hrazena z jiných zdrojů než z prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění.
ČÁST DRUHÁ
Hospodaření pojišťovny
§ 3
Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným.
§ 4
Příjmy Pojišťovny zahrnují:
a)  platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu,
b)  příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokud a poplatků z prodlení účtované Pojišťovnou,
c)  dary a ostatní příjmy.
§ 5
Výdaje Pojišťovny zahrnují:
a)  platby za poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby”) podle smluv uzavřených s osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel”),
b)  platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za hrazené služby poskytnuté pojištěncům Pojišťovny,
c)  náhrady nákladů za neodkladnou zdravotní péči čerpanou pojištěncem v cizině a náhrady nákladů za zdravotní služby čerpané pojištěncem v jiném členském státě Evropské unie podle § 14 zákona o veřejném zdravotním pojištění1a) ,
d)  náklady na činnost Pojišťovny podle § 2 odst. 1, kromě nákladů uvedených v písmenech a), b) a c),
e)  úhrady částek, přesahujících limit pro doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhrady podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b) ,
f)  úhrady za zdravotní služby a náhrady nákladů vynaložené pojištěncem na zdravotní služby čerpané v členských státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení a podle mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení,
g)  úhrady částek poskytnutých podle § 40 odst. 3 a 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytovatelům hrazených služeb.
§ 6
(1)  Pojišťovna každý kalendářní rok sestavuje zdravotně pojistný plán na následující kalendářní rok (dále jen „zdravotně pojistný
Nahrávám...
Nahrávám...